На головну Написати нам Пошук
 

Працевлаштування випуcкників КПІ

 

Про праno 1-239 11.11.2016 2017 цевлаштування випускників 2017

 
 
 
 
 
Затверджено наказом ректора

 

№ 1-163 від 27 листопада 2007 року

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 

про організацію працевлаштування випускників НТУУ "КПІ«

 

1. Загальні положення

 

Положення розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням».

 

Випускники, які після зарахування на навчання уклали угоду з адміністрацією університету, повинні відпрацювати за місцем призначення не менше трьох років.

 

Випускники університету, яким присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою (бакалаври, cпеціалісти, магістри) і які працевлаштовані на підставі направлення на роботу, вважаються молодими спеціалістами протягом трьох років з моменту укладання ними трудового договору із замовником.

 

Випускники університету вільні у виборі місця роботи відповідно до наявних запитів.

 

Випускники НТУУ"КПІ«, які навчалися за державним замовленням і яким присвоєно кваліфікацію фахівця (бакалаврa, спеціаліста, магістра) з вищою освітою, працевлаштовуються на підставі направлення на роботу.

 

Направлення на роботу є підставою для укладання трудового договору між молодим спеціалістом і замовником. Направлення на роботу видається випускнику разом із дипломом не пізніше 7 днів після закінчення ним навчання в університеті.

 

Якщо випускник університету навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеного між ними договору. Переведення студентів з контрактної форми навчання на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету, здійснюється за згодою третьої особи.

 

Молодий спеціаліст повинен прибути за місцем призначення у термін, визначений у направленні на роботу.

 

Молодим спеціалістам, які отримали направлення на роботу після закінчення вищого навчального закладу, надається відпустка тривалістю 30 календарних днів. За час відпустки молодим спеціалістам виплачується допомога у розмірі місячної стипендії за рахунок замовника. Після укладання трудового договору на молодих спеціалістів поширюються усі види соціального захисту, передбачені колективним договором працівників підприємства, установи, організації тощо.

 

Звільнення молодого спеціаліста з ініціативи замовника до закінчення терміну трудового договору здійснюється у випадках, передбачених Кодексом законів про працю України.

 

Випускники, які отримали направлення на роботу не за місцем проживання, забезпечуються житлом відповідно до законодавства України.

 

Час перебування жінки у відпустці після закінчення університету у зв’язку із вагітністю, пологами, доглядом за дитиною до 3-х років зараховується до терміну роботи за призначенням.

 

2. Порядок працевлаштування випускників НТУУ «КПІ»

 

Працевлаштування випускників університету здійснюється відповідно до Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням».

 

База даних місць працевлаштування університету формується, у першу чергу, відповідно до місць, що визначаються виконавцями державного замовлення згідно з вимогами Постанови КМ України від 22 серпня 1996 року № 992. У разі відсутності місць державного замовлення випускові кафедри, деканати, департамент навчальної роботи формують базу даних місць працевлаштування випускників на основі укладених договорів з підприємствами, установами організаціями тощо. Договори з роботодавцями обумовлюють порядок проведення навчальних практик студентів, спільну участь в цільовій підготовці кадрів (Додаток 1) з подальшим працевлаштуванням випускників. Замовлення роботодавців без укладених договорів з університетом вважаються не чинними.

 

Випускові кафедри організовують роботу з працевлаштування випускників у відповідності до даного Положення та укладених з роботодавцями договорів. На кафедрах призначаються відповідальні особи за працевлаштування випускників за спеціальностями кафедри.

 

За організацію працевлаштування випускників кафедри відповідає завідувач кафедри, а за організацію і контроль працевлаштування на факультеті (інституті) несе відповідальність декан (директор).

 

З метою працевлаштування випускників на основі сформованої бази місць працевлаштування Департамент навчальної роботи готує наказ по університету про працевлаштування випускників у поточному році, організує і проводить заключні зустрічі з працевлаштування випускників, запрошуючи на них представників підприємств, установ, організацій тощо.

 

Інформацію про працевлаштування випускників університету Департамент навчальної роботи щорічно подає до Міністерства освіти і науки України, Державного комітету статистики України, Головного управління праці і зайнятості Київської міської державної адміністрації, а за запитом — у Рахункову палату України.

 

3. Послідовність дій у працевлаштуванні випускників

 

До терміну, визначеного наказом по університету про працевлаштування, деканат готує і передає в навчальний відділ Відомості обліку працевлаштування випускників НТУУ «КПІ» за спеціальностями (Додаток 2). Відомості складаються окремо для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчались за державним бюджетом, і окремо — для бакалаврів, спеціалістів, магістрів, які навчались за договором з повною компенсацією вартості навчання. Договори додаються до Відомостей обліку працевлаштування.

 

Договір з роботодавцем, лист-запит, як невід’ємний додаток до договору, список випускників, які залишаються працювати в НТУУ «КПІ» (Додаток 3), є підставою для формування бази даних місць працевлаштування та оформлення направлення на роботу молодому спеціалісту. Договір, лист-запит, як невід’ємний додаток до договору з роботодавцем (додаток 4), оформляються за правилами діловодства (назва підприємства, установи-замовника, повна адреса, телефон, вихідний номер і дата реєстрації, текст запиту, підпис керівника, печатка).

 

Місця працевлаштування пропонуються випускникам випусковою кафедрою на попередніх зустрічах із представниками підприємств, установ, організацій, з якими укладено договори, за 3-6 місяців до видання наказу про випуск з урахуванням рейтингу студента та попереднього запиту роботодавця. Остаточне визначення майбутнього місця працевлаштування випускника відбувається на заключних зустрічах відповідно до наказу по університету про працевлаштування випускників, про що робиться запис у Відомості (додаток 2) та підтверджується його особистим підписом.

 

За наявності поважних причин випускник може змінити місце працевлаштування до строку прибуття, вказаного в направленні на роботу, за погодженням з факультетом (інститутом).

 

За результатами визначення місця роботи випускнику видається направлення на роботу встановленого зразка, або, у визначених законодавством випадках, довідка на самостійне працевлаштування. Відомості, листи-запити, як невід’ємні додатки до договорів з роботодавцями, подаються у визначений для факультету (інституту) день до сектору працевлаштування, практики і контрактних форм навчання навчального відділу .

 

У секторі працевлаштування, практики і контрактних форм навчання навчального відділу оформлюються направлення на роботу молодим спеціалістам і передаються в деканати факультетів (інститутів). Випускникам разом із дипломом видається направлення на роботу із відміткою про розмір останньої стипендії.

 

Повідомлення про направлення на роботу (нижня частина «Направлення на роботу») підлягає поверненню в НТУУ «КПІ», на підставі яких готується інформація про кількість випускників, що працюють за направленням на роботу.

 

Показник працевлаштування випускників є підставою для визначення рейтингу підрозділу та плану прийому студентів за відповідною спеціальністю.

 

4. Інформаційне забезпечення.

 

Для інформаційного забезпечення працевлаштування студентів формуються бази даних з працевлаштування у відповідності до програмного забезпечення, що розробляється КБ «Інформаційних систем» на замовлення навчально-організаційного управління університету.

 

Впровадження і підтримка програмного забезпечення проводиться КБ «Інформаційних систем» спільно з інформаційно-обчислювальним центром забезпечення навчального процесу.

 

Кафедри і факультети двічі на рік формують базу даних та передають до навчально-організаційного управління, де формується єдина інформаційна база даних університету.

 

Узагальнена база даних розміщується на сайті НТУУ «КПІ» для широкого доступу.

 

Випускові кафедри, факультети (інститути), навчально-організаційне управління двічі на рік проводять круглі столи, ярмарки професій за галузями народного господарства із залученням підприємств, організацій, установ тощо.

 

Напередодні ярмарків проводяться спільні рекламні кампанії, виступи і публікації в ЗМІ та інші акції з питань працевлаштування випускників університету.

 

Додаток № 1
Д О Г О В І Р № ______ ПРО СПІВПРАЦЮ
"__"____________200__р.
мiж факультетом (інститутом)_____________________________________________________________
Національного технічного університету України " Київський політехнічний інститут " (далі факультет, інститут) в особі декана (директора) ____________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)
що діє на підставі доручення ректора № ___________ від "___"__________200___ р. і__________________________________________________________________________________
(повна назва пiдприємства)
в особі___________________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові керівника)
що діє на підставі____________________________________________________ про пiдготовку та працевлаштування студентів, які навчаються за спеціальністю (напрямом)
_______________________________________________ денної форми навчання.

1.Предмет договору

Предметом даного договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в напрямах, що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами.

2. Заходи, які здійснюють сторони

Пiдприємство :

2.1 Забезпечує проведення і керівництво практиками за узгодженими спеціальностями, кількістю студентів і термінами проходження на своєму пiдприємствi згiдно з навчальними планами пiдготовки бакалаврів, спецiалiстiв, магістрів, додержуючись Положення про практику студентiв вищих навчальних закладiв України, включаючи вимоги з охорони праці та техніки безпеки.
2.2 За узгодженими темами надає студентам можливість виконання курсових робіт і дипломних проектів на власній виробничій базі.
2.3. Надає випускникам, як молодим спеціалістам, що направлені на підприємство за узгодженими списками, роботу згiдно з отриманою спецiальнiстю i кваліфікацією відповідно чинного законодавства України та своєчасно повідомляє університет про їх прибуття до мiсця роботи.
2.4 Надає допомогу факультету (кафедрi) у розвитку матерiально-технiчної бази навчального процессу (за погодженням сторін коштами, сучасним обладнанням, ремонтними роботами, тощо).
2.5 У випадку, коли між підприємством і факультетом (інститутом) є договір про цільову підготовку, підприємство забезпечує: бази практик, технічне оснащення навчального процесу факультету (інституту) та бере участь у визначенні змісту і обсягів підготовки майбутніх спеціалістів, формуванні нового переліку посад і кваліфікацій, переоснащенні бази практичної підготовки в навчальних закладах, забезпеченні якісного проходження студентами виробничої практики, організації стажування викладачів на виробництві, вирішенні питань працевлаштування випускників.

Факультет (інститут) НТУУ"КПІ":

2.6 Забезпечує якiсне виконання навчального плану за спеціальністю та згiдно з iндивiдуальним планом цiльової пiдготовки студента.
2.7 Забезпечує керiвництво та проведення практики студентiв на даному пiдприємствi по тематицi пiдприємства-замовника.
2.8 Направляє за його (їх) згодою випускника (випускників) на дане пiдприємство i видає направлення на роботу.
2.9 Використовує наданi пiдприємством факультету (інституту) устаткування та прилади на розвиток матерiально-технiчної бази навчального процесу при пiдготовцi необхiдних пiдприємству фахівців. Забезпечує студентiв навчально-методичною лiтературою.

3. Загальні положення

3.1 Зміни та доповнення до договору вносяться за згодою сторін.
3.2 Договір може бути розірваний при невиконанні зобов’язань однією із сторін або за згодою сторін. Даний договір не передбачає жодних фінансових зобов’язань сторін.
3.3 За взаємною згодою сторони можуть здійснювати спільні проекти, проводити спільні заходи: рекламні кампанії, виступи і публікації у ЗМІ, спрямовані на розвиток спіробітництва.
Договір виконано у 2-х примiрниках, які мають одинакову силу.
4. Додаткові умови
_________________________________________________________________________________________________________________________________

Адреси сторiн

Пiдприємство:
адреса ___________________________________________________________________________ тел. ____________________
Факультет (інститут) НТУУ’’КПІ":
адреса ___________________________________________________________________________ тел. ____________________
Договір пiдписали:
НТУУ "КПI"
Декан (директор) ____________ (__________)
(підпис)
МП

Пiдприємство (установа)
Керiвник______________________ (___________)
(підпис)
МП© Профком студентів НТУУ "КПІ"
Профспілка працівників освіти і науки України.
Всі права захищені законодавством України.