База документів Документи студмістечко

Поселення до сімейних гуртожитків

Додаток № 1,
до наказу ректора № 4-180 від 24 червня 2009 року
«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Ректор НТУУ «КПІ»
М.З.Згуровський
24 червня 2009 року
Витяг із ПОЛОЖЕННЯ
про поселення та проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ»

9. Організація поселення і проживання студентів у сімейних гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ»

9.1. Координацію роботи з поселення студентів, аспірантів і докторантів (далі — студентів) до сімейних гуртожитків університету здійснює Рада з поселення студентів і аспірантів НТУУ «КПІ» (далі — Рада).
9.2. Комісії з поселення факультетів (інститутів) здійснюють облік мешканців відповідних гуртожитків з метою ефективного використання місць, що звільняються в результаті виселення студентів зі звичайних гуртожитків для студентів і поселення цих студентів до сімейних гуртожитків студмістечка.
9.3. Дирекція студмістечка здійснює друк ордерів згідно з рішенням Ради, яке оформлюється протоколом її засідання, і проводить поселення до сімейних гуртожитків студмістечка НТУУ «КПІ».
9.4. У зв’язку з розширенням факультетів (інститутів) та внаслідок тимчасового дефіциту місць для поселення впроваджується такі умови:
9.4.1. Поселення сімей студентів є конкурсним і здійснюється на один навчальний рік.
9.4.2. Забороняється поселення співробітників університету (крім сімей докторантів) і сторонніх осіб у сімейні гуртожитки студмістечка університету.
9.4.3. З кожним членом студентської сім’ї підписується угода на проживання, у якій передбачається виконання ним Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ», а також збереження матеріальних цінностей та відшкодування нанесених збитків.
9.5. Право на поселення до студентських сімейних гуртожитків НТУУ «КПІ» №№ 17, 21, 22 мають члени подружжя, які знаходяться в зареєстрованому шлюбі і є:
9.5.1. іногородніми студентами, аспірантами та докторантами НТУУ «КПІ» денної форми навчання (з відривом від виробництва) — українськими громадянами;
9.5.2. студентами, аспірантами, та докторантами НТУУ «КПІ» денної форми навчання (з відривом від виробництва) — іноземними громадянами з наданням ліжко-місць у сімейному гуртожитку № 17;
9.6. Якщо один з членів студентської сім’ї — іногородній студент, аспірант або докторант НТУУ «КПІ» денної форми навчання, а інший — іногородній студент, аспірант денної форми навчання іншого вищого навчального закладу м. Києва, то сім’я може бути поселена до сімейного гуртожитку університету за умови укладання відповідного договору (угоди) на проживання між вищими навчальними закладами, студенти яких є членами цієї сім’ї.
9.7. За умови відсутності черги на поселення до сімейних гуртожитків студмістечка та наявності вільних кімнат, згідно з рішенням Ради:
9.7.1. можливе резервування кімнат в сімейних гуртожитках студмістечка № 17, 21, 22 для поселення студентських сімей;
9.7.2. можливе, як виняток, тимчасове (до кінця поточного навчального року) поселення сім’ї, в якій один з членів сім’ї — іногородній студент, аспірант або докторант НТУУ «КПІ», а інші — іногородня стороння особа, якщо:
9.7.2.1. іногородня стороння особа — студент або аспірант НТУУ «КПІ» форми навчання без відриву від виробництва;
9.7.2.2. іногородня стороння особа — випускник НТУУ «КПІ»;
9.7.2.3. сім’я має пільги згідно чинного законодавства(сім’ї, де один із членів — сирота; в сім’ї є особи, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії);
9.7.2.4. в сім’ї є дитина (діти);
9.7.2.5. один або обидва члени сім’ї вступили до аспірантури НТУУ «КПІ» денної форми навчання і при цьому по закінченню НТУУ «КПІ» вчасно звільнили кімнати у сімейних гуртожитках;
9.8. Ліжко-місця членам сімей студентів та аспірантів надаються в порядку черги, крім випадків, передбачених цим положенням.
9.9. Підставою для надання ліжко-місця у сімейному гуртожитку є рішення Ради, на підставі якого дирекція студмістечка НТУУ «КПІ» видає ордер на поселення.
10.1. Студенти, аспіранти та докторанти, сім’ї яких потребують надання ліжко-місць у сімейному гуртожитку, особисто подають завізовану заступником декана/директора з навчально-виховної роботи відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора до Ради.
10.2. До заяви додаються:
10.2.1. копія свідоцтва про укладання шлюбу, завірена в деканаті факультету (інституту) або нотаріально;
10.2.2. завірені в деканаті факультету (інституту) або нотаріально довідки, копії свідоцтв, посвідчень тощо, що підтверджують право на пільги (за їх наявності) з обов’язковим представленням оригіналів відповідних документів;
10.2.3. довідки з деканату для паспортного столу (із зазначенням номера наказу про зарахування, переведення, поновлення до навчання тощо, згідно з яким студент перебуває в контингенті на момент видачі довідки: перевідного наказу, наказу про надання академічної відпустки, повторного курсу тощо);
10.2.4. ксерокопія паспортів чоловіка та дружини стор. — 1, 2, реєстрація шлюбу та реєстрація місця проживання;
10.2.5. лист обліку сім’ї, що потребує кімнату (видається в Раді з поселення).
10.2.6. студенти, аспіранти, стажисти та докторанти НТУУ «КПІ» — іноземні громадяни до заяви додають копію свідоцтва про укладання шлюбу, завірена нотаріально та легалізована в посольстві держави, громадянином якої є студент, аспірант, стажист або докторант і клопотання факультету/інституту, на якому навчається іноземний громадянин;
10.3. Рада перевіряє вперше подані документи, затверджує їх та ставить на облік сімейних студентів.
10.4. Список студентів, які поставлені на облік (чергу), завіряється головою Ради та доводиться до відома студентів і аспірантів університету через друковані засоби, Internet тощо.
10.5. Якщо у студентській сім’ї є дитина, а також у разі інших об’єктивних причин (ускладнена вагітність, інвалідність, наявність серед членів сім’ї постраждалих внаслідок катастрофи на ЧАЕС 3-ої та 4-ої категорії та ін.) Рада може прийняти рішення про позачергове або першочергове надання такій сім’ї кімнати.
10.6. Адміністрація студмістечка вчасно подає відомості при звільненні кімнат у сімейних гуртожитках до Ради.
10.7. Ліжко-місця у сімейному гуртожитку студентським сім’ям надаються згідно з рішенням Ради, яка перевіряє весь комплект документів, що були подані під час постановки на облік.
10.8. Першочергове право при наданні ліжко-місць у сімейному гуртожитку мають особи, яким надано таке право чинним законодавством (одиноким матерям; сім’ям, де один із студентів — сирота; студентським сім’ям, в яких є особи, що постраждали внаслідок катастрофи на ЧАЕС 1-ї та 2-ї категорії тощо).
10.9. Поселення сім’ї здійснюється після виконання ними робіт із забезпечення благоустрою гуртожитку. Після відпрацювання дирекція студмістечка видає ордер на проживання встановленого зразка та заключає з сім’єю строкову угоду (контракт) на проживання.
10.10. Після закінчення терміну проживання або з моменту виходу відповідного наказу (академічна відпустка, повторний курс, перенесення дати захисту дипломного проекту тощо) студентська сім’я зобов’язана у двотижневий термін звільнити кімнату в сімейному гуртожитку.
10.11. Рішення про продовження проживання сім’ї приймається Радою щорічно на початку навчального року на підставі заяви й надання відповідних документів.
10.12. Втрачають право на проживання в гуртожитку студентські сім’ї якщо:
10.12.1. студенти (аспіранти, докторанти) відраховані з університету, в тому числі у зв’язку із закінченням університету (аспірантури, докторантури);
10.12.2. один з членів сім’ї знаходиться у відпустці по догляду за дитиною, а другий не є студентом;
10.12.3. один з членів сім’ї порушив Правила внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ» або Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ»;
10.12.4. один з членів сім`ї іногородня особа, а інший студент, якому надано повторний курс навчання або перенесено дату державної атестації (захисту дипломного проекту, дипломної роботи, складання державного іспиту);
10.12.5. якщо сім’я не подала заяву й відповідні документи на продовження проживання в гуртожитку наприкінці поточного навчального року на новий навчальний рік.

11. Додаткові положення
 

11.1. Ліжко-місця, закріплені за факультетом/інститутом, після звільнення їх студентами протягом навчального року залишаються за цим факультетом/інститутом. Тимчасова (до кінця навчального року) передача таких ліжко-місць іншому факультету/інституту здійснюється лише за згодою обох факультетів/інститутів або рішенням адміністрації університету, за умови надзвичайних обставин.
11.2. Поселення слухачів довузівської підготовки на період їх навчання та студентів-заочників на період установчої та заліково-екзаменаційних сесій здійснюється на вільні ліжко-місця (за їх наявності), закріплені за відповідним факультетом/інститутом. Оплата за проживання здійснюється згідно з «Положенням про оплату в студентських гуртожитках».
11.3. На період літніх канікул (липень — серпень місяці) студентські сім’ї мають право продовжувати проживання за умови проходження ними реєстрації за результатами поточного навчального року.
11.4. Порядок оформлення документів на одержання кімнати в сімейному гуртожитку НТУУ «КПІ»зразок заяви на одержання кімнати в сімейному гуртожитку НТУУ «КПІ»,зразок Угоди на проживання в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ», Правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ» затверджуються відповідними наказами по студмістечку/університету.
Дане положення розглянуто та погоджено на засіданні профспілкового
комітету студентів НТУУ”КПІ”, протокол № 35/1 від 11 червня 2009 р.
Голова первинної профспілкової
організації студентів НТУУ”КПІ” В.Ю.Миронов

Вам також має сподобатись...