Державна екзаменаційна комісія може прийняти рішення про видачу студе-нтові диплома з відзнакою за умови:
– відсоток підсумкових оцінок “відмінно” (за національною системою оці-нювання) з усіх навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та прак-тик, з яких навчальним планом певного освітньо-кваліфікаційного рівня передбачено диференційоване оцінювання має бути не менше як 75%;
– з інших навчальних дисциплін, курсових проектів (робіт) та практик, з яких навчальним планом певного освітньо-кваліфікаційного рівня перед-бачено диференційоване оцінювання – підсумкові оцінки “добре” (за на-ціональною системою оцінювання);
– ДЕК оцінила захист дипломного проекту (дипломної роботи, магістерсь-кої дисертації), державні екзамени з оцінками “відмінно”;
– студент має високі досягнення у наукової або творчої (для творчих напря-мів, спеціальностей) роботи;
– є рекомендація випускової кафедри щодо результативності наукової або творчої (для творчих напрямів, спеціальностей) роботи студента.

Лист МОНМС від 26.03.12 № 1/9 -226 Щодо документів про вищу освіту з відзнакою

Вам також має сподобатись...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *