ВИТЯГ ІЗ ТИМЧАСОВОГО ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В НТУУ “КПІ”

Затверджено Вченою радою НТУУ «КПІ»
(протокол № 6 від 30.06.2015р.)

11. ІНСТИТУТ КУРАТОРСТВА

Кураторство в НТУУ «КПІ» є однією з основних форм участі науково-педагогічних працівників університету в навчально-виховній роботі зі студентами. Кураторство призначене для надання студентам університету всебічної допомоги при адаптації до нових умов навчання, підвищення рівня їх соціальної свідомості, підвищення зацікавленості у здобутті знань, фаховій та науковій роботі.

Куратором академічної групи може бути науково-педагогічний працівник, який користується авторитетом, відзначається високими моральними якостями, володіє неабиякою педагогічною майстерністю і організаторськими здібностями та може забезпечити позитивний виховний вплив на студентів.

Порядок призначення, організації роботи, форм звітності куратора, а також його додаткові обов’язки та права визначаються Положенням про куратора в НТУУ «КПІ», затвердженим наказом ректора.

 

11.1. Права кураторів

Куратор академічної групи має право:

–     самостійно обирати форми, методи і педагогічні прийоми роботи зі студентами в межах чинного законодавства;

–     спільно зі студентським активом визначати час і місце проведення аудиторних та позааудиторних виховних заходів;

–     отримувати в деканаті, на кафедрі, у відділі кадрів інформацію, що стосується академічної успішності і навчальної дисципліни студентів своєї академічної групи. Брати участь у розробці та затвердженні індивідуального навчального плану студента;

–     брати участь в обговорені та виступати з пропозиціями щодо питань, які стосуються студентів академічної групи (призначення стипендій, заохочення за успіхи у навчанні, науковій, спортивній, культурно-масовій роботі, надання місця в гуртожитку, накладання стягнень за порушення навчальної дисципліни, громадського порядку тощо);

–     за необхідності відвідувати навчальні заняття студентів, якими він опікується, бути присутнім при ліквідації академічної заборгованості студентом на засіданні комісії;

–     звертатися до завідувача кафедри з пропозиціями щодо удосконалення виховної роботи та поліпшення умов навчання і побуту студентів;

–     висловлювати від імені кафедри подяку батькам за відмінне навчання і виховання дітей;

–     ініціювати розгляд питань за напрямом своєї діяльності на засіданні кафедри.

11.2. Обов’язки куратора

Куратор академічної групи зобов’язаний:

–     вести «Журнал куратора» (за довільною формою), в якому фіксувати дані про студентів академічної групи, їх успішність, трудову дисципліну, участь у громадському житті, а також план виховної роботи академічної групи і хід його виконання;

–     постійно організовувати і проводити моніторинг якості навчання і дисципліни студентів та підтримувати зв’язки з науково-педагогічними працівниками, які проводять заняття в академічних групах;

–     систематично звітувати про підсумки якості навчання академічної групи і дисципліну студентів на засіданнях кафедри;

–     інформувати завідувача кафедри про факти порушення студентами Правил внутрішнього розпорядку НТТУ «КПІ» та Правил внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках НТУУ «КПІ»;

–     брати участь у засіданнях комісій з профілактики правопорушень серед осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ», якщо розглядаються факти порушення дисципліни студентами підопічної академічної групи;

–     за необхідності інформувати батьків та керівників підприємств, установ, організацій, які сплачують за навчання, про якість навчання та дисципліну (поведінку) студентів;

–     проводити індивідуальну роботу зі студентами академічної групи і надавати консультативну допомогу у вирішенні навчальних та життєвих проблем.

Вам також має сподобатись...