База документів Документи навчальний процес

Положення про прийом на навчання спеціаліста, магістра

1. Загальні положення

1. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста та магістра за певною спеціальністю здійснюється на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра відповідного напряму.

2. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста тієї ж самої спеціальності здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

3. Прийом на перший курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для продовження навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра здійснюється за умови вступу на відповідний отриманій спеціальності напрям підготовки (див. додаток). В іншому випадку конкурсний відбір осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста регламентується Правилами прийому до НТУУ «КПІ».

2. Прийом документів, порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра

1. Прийом студентів на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра здійснюється за конкурсом.

Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів наказом ректора створюються атестаційні комісії факультетів/інститутів, підкомісії за відповідними спеціальностями та з іноземних мов, які є робочим органом приймальної комісії університету. Головою атестаційної комісії є декан факультету (директор інституту), головами підкомісій за спеціальностями призначаються завідувачі відповідних випускових кафедр, а членами — провідні професори (доценти), викладачі кафедри (викладачі інших кафедр) та куратори навчальних груп.

Головою підкомісії з іноземних мов призначається завідувач відповідної кафедри, а членами — викладачі кафедр іноземних мов.

2. Прийом документів, порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціаліста та магістра

1. Прийом студентів на підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста та магістра здійснюється за конкурсом.

Для проведення вступних випробувань та конкурсного відбору на навчання за освітньо-професійними програмами підготовки спеціалістів та магістрів наказом ректора створюються атестаційні комісії факультетів/інститутів, підкомісії за відповідними спеціальностями та з іноземних мов, які є робочим органом приймальної комісії університету. Головою атестаційної комісії є декан факультету (директор інституту), головами підкомісій за спеціальностями призначаються завідувачі відповідних випускових кафедр, а членами – провідні професори (доценти), викладачі кафедри (викладачі інших кафедр) та куратори навчальних груп.

Головою підкомісії з  іноземних мов призначається завідувач відповідної кафедри, а членами – викладачі кафедр  іноземних мов.

2. Прийом документів (подання заяв) та проведення конкурсних заходів для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціалістів та магістрів проводиться у наступні терміни:

Прийом документів (подання заяв):

 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у лютому (заочна форма навчання), з 21.01 до 01.02 поточного року;
 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у вересні, з 20.06 до 01.07 та з 22.07 до 12.08 поточного року;
 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у жовтні (Інститут післядипломної освіти), з 02.09 до 30.09 поточного року.

Фахові вступні випробування за письмовою формоюдля цієї категорії осіб проводяться:

 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у лютому 02.02 – 05.02 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії;
 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у вересні, з 02.07 до 06.07 або з 13.08 до 18.08 поточного року згідно з розкладом, затвердженим головою відповідної атестаційної комісії;
 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у жовтні, з 01.10 до 03.10 поточного року.

Результати конкурсних заходів атестаційні комісії оголошують у наступний день після проведення відповідних випробувань.

Терміни прийому документів, проведення (та форму) конкурсних заходів та зарахування вступників до військових навчальних підрозділів НТУУ «КПІ» встановлюються відповідними атестаційними комісіями за погодженням з Приймальною комісією НТУУ «КПІ».

3. Визначення і оголошення інтегральних рейтингів вступників та зарахування студентів за підсумками конкурсного відбору здійснюється з урахуванням нижчезазначеного:

Атестаційні комісії визначають і оголошують інтегральні рейтинги вступників:

 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у лютому до 06.02 поточного року;
 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у вересні, до 19.08 поточного року;
 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у жовтні, до 04.10 поточного року.

Зарахування на навчання за підсумками конкурсного відбору проводиться:

 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у лютому до 14.02 поточного року;
 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у вересні, до 29.08 (за державним замовленням) та до 30.08 (за рахунок коштів фізичних/юридичних осіб);
 • для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у жовтні, до 15.10 поточного року.

4. Випускники НТУУ «КПІ» поточного року у терміни, визначені для подання документів, особисто подають до атестаційної комісії відповідного факультету/інституту заяву на ім’я ректора НТУУ “КПІ” в паперовій формі, у якій вказують спеціальність та форму навчання. При цьому вступник  пред’являє оригінали та додає до заяви копії документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо), а також інші документи, встановлені Приймальною комісією університету.

5. Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (спеціаліста) в НТУУ «КПІ» в попередні роки або в іншому вищому навчальному закладі у терміни, визначені для подання документів,  особисто подають до відбіркової комісії відповідного факультету/інституту (для освітньо-професійних програм підготовки спеціалістів та магістрів, навчання на яких розпочинається у лютому до Приймальної комісії) заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до НТУУ «КПІ».

Крім того, за умови наявності, до заяви вступник додає оригінали (або копії) документів, які підтверджують творчі фахові досягнення (статті, патенти тощо):

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів конкурсного відбору, наявності підстав для вступу поза конкурсом, на обробку його персональних даних в Єдиній базі, а також використання їх відповідними підрозділами НТУУ «КПІ» фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

6. Прийом документів (згідно з п.4 та п.5) від іноземних громадян та осіб без громадянства на навчання за освітньо-професійними програмами спеціалістів та магістрів проводиться у відповідності до розділу 16 Правил прийому до НТУУ «КПІ».

Для осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

7. Атестаційні комісії факультетів (інститутів):

а) Затверджують та не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів на відповідну форму навчання оприлюднюють (на сайтах факультетів/інститутів та інформаційних стендах):

 • назву нормативної фахової навчальної дисципліни, з якої будуть проведені вступні випробування (назви навчальних дисциплін при проведенні комплексного випробування);
 • програми з фахових вступних випробувань та з іноземної мови.

б) Визначають та оприлюднюють розклад вступних випробувань, час на виконання контрольних робіт, розробляють контрольні завдання з фахових вступних випробувань та з іноземної мови, а також критерії оцінювання за шкалою ECTS;

в) Проводять вступні випробування з фахової дисципліни (комплексне фахове випробування) та з іноземної мови (для тих хто подав заяви на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра);

г) Розраховують значення інтегрального рейтингу вступників за формулою:

RI = RA + 2Ф + І,

де: RA — академічний рейтинг студента;

Ф — чисельний еквівалент оцінки з фахового випробування;

І — чисельний еквівалент оцінки з випробування з іноземної мови (тільки для вступників на програми магістерської підготовки).

Чисельний еквівалент оцінки визначається за наступною шкалою:

A — 5 балів;

B — 4,5 балів;

C — 4 бали;

D — 3,5 балів;

E — 3 бали;

F — 0 балів, вступник виключається з конкурсного відбору.

Академічний рейтинг вступника розраховується атестаційною комісією на підставі додатку відповідного диплому та поданих документів щодо творчих досягнень вступника.

RA = RA + RT ,

де: RA — академічна складова, RT — складова творчих досягнень.

Академічна складова академічного рейтингу вступника визначається як середньозважена оцінка (за системою ECTS) всіх кредитних модулів попередньої програми навчання з урахуванням відповідного обсягу кредитів.

де:  — кількість кредитів ECTS і –ї навчальної дисципліни; qi — чисельний еквівалент оцінки з і -ї навчальної дисципліни.

Враховуються всі кредитні модулі, у тому числі курсові проекти (1,5 кр. ECTS) і курсові роботи (1 кр. ECTS), практики (із розрахунку один тиждень дорівнює 1,5 кр. ECTS), а також державна атестація. У разі виконання дипломного проекту, роботи враховується відповідна кількість кредитів згідно із робочим навчальним планом. У разі державного екзамену враховується обсяг у кредитах навчальної дисципліни, що виноситься на екзамен, згідно робочого навчального плану (при комплексному екзамені враховується сума кредитів навчальних дисциплін, що входять до екзамену).

Творча складова академічного рейтингу вступника визначається з урахуванням рівня результативності відповідного досягнення та кількості цих досягнень.

,

де: ri — ранг творчого досягнення (згідно з таблицею); ni — кількість творчих досягнень j-го рівня.

Максимальна кількість балів творчих досягнень, що враховується під час визначення академічного рейтингу вступника, дорівнює 3;

Значення рангів творчих досягнень

 

Результати творчої роботи студента * Рівень результативності та вагові коефіцієнти
Стаття в університетській збірці наукових праць, публікація доповіді у збірці праць конференції, призове місце на конкурсі наукових робіт студентів університету (факультету), розроблення інноваційного проекту («Інкубатор інноваційних ідей»), прийняття до розгляду заявки на охоронний документ України на об’єкт інтелектуальної власності. Університетський

r1 = 0,5

Стаття у всеукраїнському науковому журналі, публікація доповіді у збірці праць всеукраїнської конференції, участь у всеукраїнській виставці з експонатом, призове місце у всеукраїнській олімпіаді з фаху, отримання охоронного документа України на об’єкт інтелектуальної власності або заявка на закордонне патентування. Всеукраїнський

r2 = 1

Стаття (доповідь) у міжнародних журналах і збірках наукових праць, участь у міжнародних виставках, конкурсах і олімпіадах з фаху або призове місце на всеукраїнському рівні цих заходів, отримання закордонного патенту. Міжнародний

r3 = 2

 1. Враховуються лише друковані праці;
 2. Якщо є співавтори певної роботи, ваговий коефіцієнт rj поділяється на їх кількість.

8. Конкурсний відбір здійснюється атестаційною комісією на підставі значення інтегрального рейтингу вступника, якщо інше не передбачено чинним законодавством України.

У разі конкурсної ситуації серед вступників при однаковому  інтегральному рейтингу встановлюються такі пріоритети (за рівнем значущості):

–  особи, яким Законом України «Про охорону дитинства» (із змінами) надане таке право;

–  особи, яким Законом України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» (із змінами) надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;
 • особи,   яким   надане   таке   право   відповідно   до   Указу Президента  України  від   12.09.2007  №849  (849/2007)  „Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня   2007   року   „Про   основні   напрями   фінансового забезпечення   заходів   щодо   підвищення   життєвого   рівня населення у 2008 році”;
 • студенти,  які  мають  відповідну  рекомендацію державної екзаменаційної   комісії   щодо   подальшого   навчання   за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем.

9. Результати конкурсного відбору атестаційні комісії оприлюднюють та подають для затвердження до Приймальної комісії університету.

10. Апеляції приймаються лише в день оголошення результатів вступних випробувань (конкурсного відбору). Розгляд апеляційних заяв проводять голови атестаційних підкомісій, в разі незгоди вступників — голови атестаційних комісій, а при незгоді з цими рішеннями — Приймальна комісія НТУУ «КПІ», рішення якої є остаточним.

3. Прийом документів, порядок конкурсного відбору та зарахування громадян, що вступають на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за умови вступу на відповідний отриманій спеціальності напрям підготовки

1. Прийом на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” здійснюється за конкурсом.

2. Терміни прийому документів, проведення вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання вищезазначених осіб регламентуються п. 4.2. Правил прийому до НТУУ «КПІ» на відповідну форму навчання.

3. У терміни, визначені для подання документів, вступники особисто подають заяву в паперовій формі та документи у відповідності до розділу 5 Правил прийому до НТУУ «КПІ».

Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму, а також надання ним згоди на оприлюднення результатів конкурсного відбору, наявності підстав для вступу поза конкурсом, на обробку його персональних даних в Єдиній базі, а також використання їх відповідними підрозділами НТУУ «КПІ» фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

Врахування пільг для цієї категорії вступників регламентується чинним законодавством України, Умовами прийому до ВНЗ України та Правилами прийому до НТУУ «КПІ».

4. Фахові випробування для вступників на навчання за індивідуальними програмами підготовки бакалавра на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня „молодший спеціаліст” складаються з профільних конкурсних предметів наведених у Правилах прийому до НТУУ «КПІ» для відповідних напрямів підготовки (можлива участь у конкурсі з кількістю балів ЗНО).

Система оцінок: 100-200-бальна (мінімальна кількість – 124).

5.  Апеляції приймаються відповідно до Положення про порядок подання і розгляду апеляцій вступників до НТУУ «КПІ».

4. Прикінцеві положення

1. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цим Положенням рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях і в конкурсному відборі не допускаються.

2. Перескладання вступних випробувань з метою підвищення оцінки не дозволяється.

3. Особи, які в установлений термін (перший – чотири дні, а у разі необхідності, другий та інші – три дні від дня оголошення результатів конкурсного відбору) не подали оригінали документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, медичної довідки за формою 086-О та інших документів, необхідних для формування особової справи (у разі подання їх копій), не зараховуються до НТУУ «КПІ» на навчання на місця  державного замовлення.

4. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з університету.


З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

на засіданні Приймальної комісії

НТУУ    “КПІ”

ПРОТОКОЛ № 21 від ” 22 ” листопада 2012 року

Вам також має сподобатись...