База документів Новини КПІ

«Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів»

VIII. Колективна угода між адміністрацією та профспілковим комітетом студентів

Конференція трудового колективу Університету згідно з чинним законодавством, у тому числі з додержанням Законів України «Про колективні договори й угоди», «Про вищу освіту», «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», КЗпП України, Генеральної і Галузевої угод та інших, доручає Профкому первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» укласти Колективну угоду між Адміністрацією КПІ та студентами, аспірантами (далі — студентами).

1. Загальні питання.
Адмiнiстрацiя зобов’язується:

1.1. Визнавати право студентських профспілок та органів студентського самоврядування, які уповноважені студентами представляти їх інтереси, на участь у підготовці Колективної угоди згідно з чинним законодавством.

(Ректор)

1.2. Надавати можливість Профкому студентів та органам студентського самоврядування Університету включати своїх представників до стипендіальних комісій та комісій, на яких розглядаються (вирішуються) студентські питання.

(Ректор)

1.3. Планування та розподіл коштів Університету та підрозділів, які безпосередньо стосуються інтересів студентів, проводити за участю представників Профкому студентів та органів студентського самоврядування.

(Ректор, проректори, начальник департаменту економіки і фінансів)

1.4. За погодженням із Профспілковим комітетом студентів НТУУ «КПІ» та Студентською радою НТУУ «КПІ»:

затверджувати правила внутрішнього розпорядку Університету, правила внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках, графік організації навчального процесу;
заохочувати студентів за успіхи в навчальній, науковій, спортивній, культурно-масовій та громадській роботі;
надавати матеріальну допомогу;
видавати накази про відрахування студентів з Університету за одноразове грубе порушення навчальної дисципліни або правил внутрішнього розпорядку, за скоєння аморального вчинку, не сумісного з продовженням навчання у студентському колективі;
видавати накази, розпорядження, положення, які стосуються умов навчання, проживання, побуту, дозвілля та оздоровлення студентів.
(Ректор, проректори, декани факультетів, директори інститутів)

1.5. Університет виділяє Профспілковому комітету студентів НТУУ «КПІ» та Студентській раді НТУУ «КПІ» безкоштовно необхідні приміщення з обладнанням, освітленням, опаленням, обслуговуванням для їх роботи.

Адмiнiстрацiя надає Профспілковому комітету студентів НТУУ «КПІ» та Студентській раді НТУУ «КПІ» можливість безкоштовного користування засобами зв’язку в межах міста, транспортом, розмножувальною технікою для розповсюдження оперативної інформації для студентів Університету.

(Ректор, проректори, директор студмістечка, керівники підрозділів)

1.6. Не накладати дисциплінарні стягнення на студентів, обраних до складу Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», Студентської ради НТУУ «КПІ» та Студентської ради студмістечка без погодження з Профспілковим комітетом студентів НТУУ «КПІ» та Студентською радою НТУУ «КПІ».

(Перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, декани факультетів, директори інститутів)

1.7. Відповідно до Галузевої угоди, за особистими заявами членів профспілки, які подаються особисто до ДЕФ, проводити безготівкову оплату членських внесків та перераховувати їх протягом 3 днів після виплати стипендій на розрахунковий рахунок Профкому студентів.

(Начальник департаменту економіки і фінансів)

1.8. Надавати Профспілковому комітету студентів та органам студентського самоврядування необхідну інформацію (крім конфіденційної) з питань, які стосуються студентів.

(Перший проректор, проректори, департамент економіки та фінансів, декани факультетів, директори інститутів)

1.9. Сприяти Профспілковому комітету студентів, органам студентського самоврядування та Профкому співробітників у контролі над роботою закладів громадського харчування на території Університету та за результатами перевірок вживати дієвих заходів.

(Проректори, директор ЦСХ, декани факультетів, директори інститутів)

1.10. Сприяти Профспілковому комітету студентів та органам студентського самоврядування у розвитку міжнародних зв’язків, обміні студентами між закордонними ВНЗ тощо.

(Перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, проректор з науково-педагогічної роботи/міжнародні зв’язки/, декани факультетів, директори інститутів)

1.11. Сприяти діяльності органів студентського самоврядування.

(Проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота, керівники підрозділів)

1.12. Спільно з Профспілковим комітетом студентів та органами студентського самоврядування сприяти донорству в Університеті згідно із Законом України «Про донорство крові та її компонентів».

(Проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, декани факультетів, директори інститутів)

Профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» та Студентська рада НТУУ «КПІ» зобов’язуються:

1.13. Спільно діяти у заходах, запланованих Колективною угодою, інформувати студентів про хід виконання Колективної угоди.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», Студентської ради НТУУ «КПІ» та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

1.14. Спільно з Ректоратом розробити план заходів щодо проведення виховної роботи серед студентів з метою:

дбайливого ставлення до матеріальних цінностей, аудиторного, лабораторного фондів;
покращення навчальної та громадської дисципліни;
економії тепла та електроенергії;
покращення санітарного стану та пожежної безпеки в корпусах і на території НТУУ «КПІ».
(Проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», Студентської ради НТУУ «КПІ» та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

1.15. Брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів, які виділяються на соціально-побутові потреби студентів, проведення культурно-виховної, спортивно-оздоровчої роботи, здійснювати заходи щодо їх додаткового залучення.

(Головb Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» та Студентської ради НТУУ «КПІ»)

1.16. Брати участь в обговоренні та розробці нормативних актів Університету, що стосуються студентів.

(Головb Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» та Студентської ради НТУУ «КПІ»)

1.17. Діяти спільно з органами студентського самоврядування Університету за напрямками діяльності.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», Студентської ради НТУУ «КПІ» та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

2. Соціальний захист та стипендіальне забезпечення.
Адмiнiстрацiя зобов’язується:

2.1. Фонди соціальної допомоги студентам, аспірантам у загальному розмірі до 10 відсотків стипендіального фонду утворювати та використовувати згідно з Порядком використання коштів, передбачених на виплату стипендій, матеріальної допомоги та премій студентам НТУУ «КПІ». Передбачити у зведених кошторисах Фондів соціальної допомоги Університету фінансування цільових програм соціальної підтримки студентів (оздоровлення, пільгове харчування, медичне обслуговування, культура і спорт тощо).

(Перший проректор, начальник департаменту економіки і фінансів)

2.2. У випадках залучення студентів до робіт, не пов’язаних з виконанням навчального плану, укладання угод на дані роботи проводити за участю Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» та Студентської ради НТУУ «КПІ» із додержанням належних умов праці, проживання та відпочинку.

(Перший проректор, проректор з науково-педагогічної роботи /навчально-виховна робота/, декани факультетів, директори інститутів)

2.3. При формуванні розкладу занять дотримуватись норм навчального навантаження.

(Перший проректор, декани факультетів, директори інститутів)

Профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» зобов’язується:

2.4. Спільно зі Студентською радою НТУУ «КПІ» брати участь у роботі стипендіальних комісій Університету, факультетів та інститутів при призначенні стипендій та розподілі коштів Фондів соціальної допомоги студентам, аспірантам.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», Студентської ради НТУУ «КПІ» та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

2.5. Здійснювати облік студентів, які потребують допомоги, та надавати допомогу згідно з чинним законодавством.

(Голова Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», голови профбюро факультетів та інститутів)

3. Поліпшення житлово-побутових умов.
Адмiнiстрацiя зобов’язується:

3.1. При формуванні плану підготовки Університету до нового навчального року забезпечити пріоритетне виконання робіт з ремонту життєво необхідних комунікацій та інженерних мереж гуртожитків студмістечка силами відповідних підрозділів Університету, студентськими бригадами та будівельними загонами студентів. Спільно з Профспілковим комітетом студентів НТУУ «КПІ», Студентською радою НТУУ «КПІ» та студентською радою студмістечка формувати перелік першочергових об’єктів капітального ремонту студмістечка.

Залучати, за додатковими угодами, кошти підрозділів Університету для підготовки студмістечка до нового навчального року.

(Проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, декани факультетів, директори інститутів, директор студмістечка)

3.2. Частину позабюджетних коштів, отриманих у вигляді орендної плати від комерційних організацій, розташованих у студмістечку (крім комунальних витрат), спрямовувати на проведення ремонтно-відновлювальних робіт та розвиток матеріальної бази гуртожитків.

(Ректор, директор студмістечка)

3.3. Використовувати житловий фонд студмістечка відповідно до «Положення про поселення та проживання у гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ».

(Ректор, директор студмістечка)

3.4. Про зміни в планах виконання ремонтно-відновлювальних робіт та про коригування бюджету НТУУ «КПІ» на такі роботи інформувати Профспілковий комітет студентів та органи студентського самоврядування.

(Проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, директор студмістечка)

Профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» та Студентська рада НТУУ «КПІ» зобов’язуються:

3.5. Брати участь у розробці та обговоренні проектів будівництва, поточного та капітального ремонту корпусів та гуртожитків, у формуванні студентських бригад та загонів з ремонту і благоустрою території Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», Студентської ради НТУУ «КПІ» та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

3.6. Сприяти розвитку закладів громадського харчування в навчальних корпусах та гуртожитках Університету, контролювати їх роботу.

(Голови Профспілкових комітетів студентів та співробітників НТУУ «КПІ», голова Студентської ради НТУУ «КПІ»)

4. Організація дозвілля студентів, укріплення матеріальної бази об’єктів культури і спорту.
Адмiнiстрацiя зобов’язується:

4.1. Створювати студентські товариства, об’єднання, клуби за інтересами наукового, технічного, культурного та спортивного спрямування в НТУУ «КПІ» (далі — Клуби), які є об’єднаннями студентів, аспірантів, співробітників, випускників та членів їх сімей для здійснення організаційно-виховної роботи в НТУУ «КПІ» і закріплюються за відповідними структурними підрозділами НТУУ «КПІ» (університетом, факультетомінститутом, ЦКМ, ЦФВС, студмістечком). Основним завданням Клубів є залучення студентів до наукової, технічної, культурної та спортивної діяльності, що передбачає активну діяльність студентів НТУУ «КПІ» з набуття ними техніко-технологічних умінь та навичок, розширення наукового світогляду, підготовки до активної науково-дослідної роботи та оволодіння навичками з різних видів мистецтва, культури та спорту, з метою формування культури дозвілля в студентському середовищі. Клуби не є громадською організацією, відповідно не можуть мати статус юридичної особи, на них не поширюється дія Закону України «Про об’єднання громадян» та інші нормативні та законодавчі акти, які регламентують діяльність громадських організацій. У своїй діяльності Клуби керуються Статутом НТУУ «КПІ», Законом України «Про вищу освіту», наказами та розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Положенням про студмістечко НТУУ «КПІ», Положенням про студентське самоврядування НТУУ «КПІ», наказом ректора № 1-30 від 10 березня 2005 р. «Про подальше удосконалення діяльності університету та його системи управління».

(Проректори, директор студмістечка, голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» та Студентської ради НТУУ «КПІ»)

Профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» та Студентська рада НТУУ «КПІ» зобов’язуються:

4.2. Розвивати і всіляко підтримувати різноманітні форми роботи з організації дозвілля студентів (студентські клуби, кафе, дискотеки, творчі та художні колективи, туристичні клуби та інше). Сприяти розвитку їх матеріально-технічної бази. Залучати додаткові кошти для ремонту та утримання цих приміщень, проведення культурно-масової роботи в Університеті.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» та Студентської ради НТУУ «КПІ»)

4.3. Забезпечувати розповсюдження квитків серед студентів НТУУ «КПІ» на культурно-масові та спортивні заходи в Університеті та за його межами, отриманих чи придбаних Профспілковим комітетом студентів, Студентською радою НТУУ «КПІ».

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», Студентської ради НТУУ «КПІ» та голови профбюро та студентських рад факультетів (інститутів))

4.4. Узгоджувати з Адміністрацією проведення культурно-масових, спортивних та громадських заходів, що проводяться на території Університету.

(Голови Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ» та Студентської ради НТУУ «КПІ»)

5. Спортивна робота та оздоровлення студентів.
Адмiнiстрацiя зобов’язується:

5.1. Сприяти проведенню спортивних змагань, спартакіад з різних видів спорту в університеті, на факультетах (інститутах), у студмістечку.

(Декани факультетів, директори інститутів)

5.2 Спільно з Профспілковим комітетом студентів НТУУ «КПІ» та Студентською радою НТУУ «КПІ» організовувати та проводити відпочинок студентів, аспірантів на базах відпочинку Університету.

(Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, голови Профкомів студентів та співробітників, голова Студентської ради НТУУ «КПІ»)

5.3. Забезпечити своєчасне фінансування витрат санаторію-профілакторію згідно із затвердженим кошторисом та його утримання відповідно до «Положення про санаторій-профілакторій НТУУ «КПІ». Проводити роботу із залучення додаткових коштів для ремонту приміщень, оновлення медичної апаратури та обладнання санаторію-профілакторію.

(Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, начальник департаменту економіки і фінансів)

5.4. Спільно з Профспілковим комітетом студентів та співробітників НТУУ «КПІ», Студентською радою НТУУ «КПІ» розробити План реконструкції студентського гірсько-спортивного оздоровчого табору «Глобус» (Івано-Франківська обл., смт Ворохта).

(Ректор, проректор з науково-педагогічної роботи /адміністративно-господарська робота/, начальник департаменту економіки і фінансів)

Профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» зобов’язується:

5.5. Забезпечити комплектування змін та видачу путівок студентам та співробітникам Університету до санаторію-профілакторію.

(Голова Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ»)

5.6. Забезпечити лікування, оздоровлення та відпочинок студентів, аспірантів шляхом надання путівок у встановленому законодавством порядку:

до санаторію-профілакторію та на санаторно-курортне лікування;
на оздоровлення та відпочинок у лікувально-оздоровчих комплексах, оздоровчих таборах та в пансіонатах, не підпорядкованих Університету.
(Голова Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ»)

5.7. Забезпечити лікування, оздоровлення та відпочинок студентів, аспірантів на базах відпочинку та оздоровлення Університету відповідно до «Положення про порядок розподілу та надання путівок на оздоровлення та відпочинок студентам НТУУ «КПІ».

(Голова Профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ», оздоровча комісія Університету)

5.8. Спільно діяти в заходах, затверджених Ректоратом та Профкомами студентів і співробітників, щодо ремонту та підготовки студентських таборів до оздоровчого сезону.

(Голови Профспілкових комітетів студентів та співробітників НТУУ «КПІ»)

5.9. Проводити роботу щодо залучення додаткових коштів для ремонту приміщень, оновлення медичної апаратури та обладнання санаторію-профілакторію.

(Голови Профспілкового комітету студентів та співробітників НТУУ «КПІ»)

Вам також має сподобатись...