База документів Новини КПІ

Статут та Положення

повний текст Статуту тут

 

ПОГОДЖЕНО

Президією КМОППОіНУ

від «28_» _____11____ 2012 р.

Голова КМОППОіНУ

____________________О.М. Яцунь

ЗАТВЕРДЖЕНО

Конференцією ППОС НТУУ «КПІ»

від «15_» _____11____ 2012 р.

Голова ППОС НТУУ «КПІ»

___________________А.Ю. Гаврушкевич

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Первинну профспілкову організацію студентів

Національного технічного університету України

«Київський політехнічний інститут»

 

1. Загальні положення

 

1.1. Первинна профспілкова організація студентів Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» (далі НТУУ «КПІ») є добровільним об’єднанням осіб, які навчаються в університеті, визнають статут Профспілки та сплачують профвнески.

1.2. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» керується у своїй діяльності Конституцією України, Законом України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», законодавством України, Статутом Профспілки працівників освіти і науки України, цим Положенням та рішеннями профспілкових органів.

1.3. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ»:

1.3.1. Незалежна у своїй діяльності від адміністрації університету, органів державної влади й місцевого самоврядування, політичних партій, інших громадських організацій, їм не підзвітна та не підконтрольна;

1.3.2. Будує відносини з адміністрацією університету, органами державної влади й місцевого самоврядування, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства та договорів.

1.4. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» на добровільних засадах може входити в інші профспілкові об’єднання, взаємодіяти з ними. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» працює задля єдності профспілкового руху в університеті.

1.5. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» самостійно організовує свою роботу, з метою представництва й захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, визначає напрями своєї дальності, виходячи з повноважень, передбачених законодавством України, статутними завданнями Профспілки, рішеннями вищих за підпорядкуванням профспілкових органів.

У питаннях колективних інтересів Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» здійснює представництво та захист інтересів осіб, які навчаються в університеті незалежно від їх членства в Профспілці.

В індивідуальних питаннях, що стосуються прав та інтересів членів Профспілки, Первинна профспілкова організація студентів здійснює представництво й захист у порядку, передбаченому законодавством і статутом Профспілки.

1.6. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» здійснює обробку бази персональних даних «Члени профспілки». Обробка бази персональних даних Первинної профспілкової організації студентів «Члени профспілки» передбачає обробку персональних даних загального характеру, таких як: ідентифікаційні дані (ім’я, адреса, телефон тощо), паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), особисті відомості (вік, стать, сімейний стан, склад сім’ї тощо), професія, освіта, запис зображень (фото, відео тощо) та вразливі дані: членство у професійних спілках у вигляді картотеки облікових карток, відомостей, внесених до бухгалтерських програм та документів. Обробка вищезазначених даних проводиться з метою забезпечення реалізації громадських відносин, адміністративно-правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку відповідно до Податкового кодексу України, Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності», Статуту Профспілки працівників освіти і науки України та цього Положення.

 2. Організаційна структура Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»

2.1. Керівним виборним органом первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» є профспілковий комітет. Профспілковий комітет очолює голова Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ».

2.2. Профспілковий комітет підзвітний у своїй діяльності конференції Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» та вищим за підпорядкуванням профспілковим органам.

2.3. Вищим органом Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» є профспілкова конференція.

2.4. Терміни скликання, пропозиції до порядку денного, норму представництва та порядок обрання делегатів на профспілкову конференцію визначаються профспілковим комітетом відповідно до норм Статуту Профспілки.

2.5. Звітні та звітно-виборні конференції проводяться з періодичністю, визначеною Статутом Профспілки.

2.6. Звітно-виборна Профспілкова конференція:

2.6.1. Визначає пріоритетні напрями діяльності Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»;

2.6.2. Заслуховує і обговорює звіти профспілкового комітету, дає оцінку його роботі;

2.6.3. Обирає ревізійну комісію;

2.6.4. Обирає профспілковий комітет, голову Первинної профспілкової організації, його заступників з терміном повноважень 5 років;

2.6.5. Визначає структуру Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»;

2.6.6. Приймає рішення про створення (ліквідацію) профгруп, профспілкових бюро;

2.6.7. Затверджує кошторис витрат профспілкових коштів та звіт про його виконання;

2.7. Звітна Профспілкова конференція:

2.7.1. Визначає пріоритетні напрями діяльності Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»;

2.7.2. Заслуховує і обговорює звіти профспілкового комітету, дає оцінку його роботі.

2.7.3. При необхідності дообирає заступників голови Первинної профспілкової організації з терміном повноважень до закінчення звітно-виборного періоду.

2.7.4. Затверджує кошторис витрат профспілкових коштів та звіт про його виконання;

2.8. Зі свого складу профспілковий комітет обирає президію. Чисельний склад президії визначає профспілковий комітет.

2.9. Президія діє в межах повноважень статуту Профспілки.

2.10. Засідання профкому студентів НТУУ «КПІ» проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць. Засідання вважається правомірним, якщо в ньому бере участь більше половини членів профкому.

2.11. Рішення профкому вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини членів профкому, присутніх на засіданні, за наявності кворуму.

2.12. Особи з числа адміністрації університету не можуть обиратись до складу профкому Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ».

2.13. Роботу профспілкового комітету організовують його голова і заступники. Їх обов’язки і повноваження визначаються статутом та посадовими обов’язками, визначеними профспілковим комітетом студентів.

2.14. Профспілкові бюро і їх голови організовують профспілкову роботу у відповідних підрозділах студентських колективів, забезпечують виконання рішень профспілкового комітету студентів, конференцій та виконують свої обов’язки згідно з посадовими інструкціями, затвердженими профспілковим комітетом студентів.

2.15. У разі систематичного невиконання п. 2.14 цього Положення профспілковими бюро та їх головами, за рішенням профспілкового комітету студентів може бути призначена позачергова звітно-виборна конференція у відповідних підрозділах цих студентських колективів.

2.16. Профспілковий груповий організатор (профгрупорг) здійснює індивідуальну роботу серед членів Профспілки в групі, залучає кожного з них до громадської діяльності, піклується про поліпшення умов навчання, проживання, побуту та відпочинку.

2.17. За умови дострокового припинення повноважень голови профспілкового бюро або не обрання голови профспілкового бюро на конференції, питання про керівництво профспілковим бюро та виконання всіх функцій голови профспілкового бюро до закінчення звітно-виборного періоду (або на період підготовки нової конференції) вирішується на засіданні профспілкового комітету студентів.

3. Функції профспілкового комітету

3.1. Профспілковий комітет студентів НТУУ «КПІ» представляє та здійснює захист соціально-економічних прав осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ» у відносинах з адміністрацією НТУУ «КПІ», органами влади, місцевого самоврядування, в суді тощо;

3.2. Організовує ведення колективних переговорів, укладає колективний договір і контролює його виконання.

3.3. Приймає рішення про скликання чергової профспілкової конференції, встановлює норму представництва та порядок обрання делегатів.

3.4. Разом з адміністрацією університету вирішує питання про запровадження, перегляд чи зміну умов навчання, проживання студентів тощо;

3.5. Погоджує відрахування, виселення осіб, які навчаються в НТУУ «КПІ», з ініціативи адміністрації у випадках і порядку, передбачених законодавством, Колективним договором тощо;

3.6. Спільно з адміністрацією вирішує питання соціального розвитку університету, поліпшення умов навчання, матеріально-побутового та медичного обслуговування; бере участь у вирішенні соціально-економічних питань, визначенні й затвердженні переліку та порядку надання студентам соціальних пільг;

3.7. Використовує передбачене ст. 28 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» право на одержання інформації від адміністрації університету щодо результатів господарської діяльності та з інших питань соціально-економічного розвитку;

3.8. Бере участь у розробці правил внутрішнього розпорядку університету та його підрозділів, правил проживання в студентських гуртожитках;

3.10. Надає членам профспілки матеріальну допомогу з коштів профорганізації;

3.11. Сприяє розвитку художньої творчості, фізичної культури, спорту, туризму серед членів профспілки;

3.12. Організовує оздоровлення членів профспілки, бере участь у розподілі та веде облік видачі путівок на санаторно-курортне лікування та відпочинок;

3.13. Здійснює контроль за якістю підготовки баз відпочинку університету до оздоровчого сезону та розподілом путівок;

3.14. Для здійснення своїх повноважень у разі необхідності утворює постійні комісії за напрямами роботи, визначає їх перелік, кількісний та персональний склад, повноваження й порядок роботи;

3.15. Для організації та проведення окремих заходів може утворювати тимчасові комісії та робочі групи;

3.16. Координує та контролює роботу профспілкових бюро факультетів та інститутів університету, спрямовує і контролює діяльність постійних та тимчасових комісій і робочих груп;

3.17. Бере участь у проведенні колективних профспілкових заходів, проводить відповідну організаторську й роз’яснювальну роботу в Первинній профспілковій організації студентів;

3.18. Формує штати профспілкових працівників виконавчого апарату відповідно до обсягу роботи та наявних коштів;

3.19. Здійснює фінансово-господарську діяльність;

3.20. Виконує інші функції, необхідні для забезпечення діяльності первинної профспілкової організації студентів відповідно до Статуту Профспілки, якщо вони не є виключною компетенцією профспілкової конференції.

 4. Ревізійна комісія Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»

4.1. Водночас із виборами керівних органів Первинної профспілкової організації студентів на конференції обирається ревізійна комісія.

4.2. Основними напрямами діяльності ревізійної комісії є:

4.2.1. Контроль за формуванням і використанням коштів та майна, які знаходяться у власності первинної профспілкової організації студентів;

4.2.2. Контроль за виконанням рішень конференції, станом профспілкового діловодства, оперативністю розгляду звернень, скарг і пропозицій членів профспілки.

4.3. Порядок і зміст роботи ревізійної комісії визначаються Статутом профспілки та Положенням «Про ревізійну комісію профспілкового комітету студентів НТУУ «КПІ».

5. Право Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ» як юридичної особи

5.1. Первинна профспілкова організація студентів НТУУ «КПІ» відповідно до Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» та статуту Профспілки працівників освіти і науки України є юридичною особою, має печатку, штамп установленого зразка, бланки, рахунки в банках.

5.2. Первинна профспілкова організація може припинити свою діяльність шляхом реорганізації чи ліквідації згідно зі статутом Профспілки працівників освіти і науки України.

5.3. Місцезнаходження юридичної особи Первинної профспілкової організації студентів НТУУ «КПІ»: 03056, м. Київ, вул. Борщагівська, 144-а

Вам також має сподобатись...