База документів Новини КПІ

Права і обов’язки члена профспілки

ВИТЯГ
із Статуту Профспілки працівників освіти і науки України

Затверджено VІ з’їздом Профспілки працівників освіти і науки України 23 листопада 2005 року.

1. Профспілка працівників освіти і науки України – всеукраїнська добровільна неприбуткова громадська організація, яка об’єднує на добровільних засадах без обмеження через походження, соціальний і майновий стан, громадянство, расову та національну належність, стать, мову, політичні погляди, релігійні переконання, рід і характер занять, місце проживання осіб, …які навчаються у вищих … закладах освіти (студентів, учнів, аспірантів, докторантів та ін.), незалежно від форм власності та видів господарювання … та які визнають цей Статут.

3. Профспілка будує відносини з органами державної влади та місцевого самоврядування, роботодавцями, їх організаціями та об’єднаннями, політичними партіями, іншими громадськими організаціями на основі принципів соціального партнерства, самостійності, взаєморозуміння, дотримання норм законодавства, договорів та угод.

5. Метою діяльності Профспілки є здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів Профспілки.

8. Членом Профспілки може бути громадянин України, який визнає цей Статут, сплачує членські внески, працює або навчається в установах, організаціях, закладах освіти і науки незалежно від форм власності і видів господарювання або працював у них до виходу на пенсію і не є членом іншої профспілки.

14. Члени Профспілки за активну участь у діяльності Профспілки рішенням виборних органів Профспілки можуть бути нагороджені Профспілковими відзнаками, заохочуватись морально та матеріально.

16. Члени виборних профспілкових органів, їх керівники, які не звільнені від основної роботи, можуть одержувати за роботу в Профспілці винагороду, розмір якої визначається згідно з нормативними документами Профспілки в межах коштів, передбачених на оплату праці профспілкових працівників.
Члени профспілки, обрані до складу виборних профспілкових органів, мають додаткові гарантії, передбачені законодавством та нормативними документами галузевої Профспілки і об’єднань профспілок.
13. Члени Профспілки мають право:

На здійснення представництва та захист Профспілкою їх трудових, соціально-економічних прав та інтересів, в тому числі в судах.
На правовий захист, безкоштовну юридичну та іншу допомогу з питань соціально-економічних і трудових відносин.
На звернення до всіх профспілкових органів і одержання від них аргументованих відповідей.
На участь у профспілкових зборах, конференціях, акціях та інших заходах, які проводить Профспілка.
На вільне обговорення питань, які розглядаються на зборах, засіданнях виборних профспілкових органів різних рівнів, в засобах масової інформації; на висловлення своєї точки зору, внесення пропозицій до резолюцій і постанов профспілкових органів, участь у виробленні програмних документів Профспілки.
На одержання інформації про роботу профспілкових органів та прийняті ними рішення, участь у роботі відповідних профспілкових органів з питань, що стосуються їх особисто.
Обирати і бути обраним до профспілкових органів всіх рівнів, крім випадків, передбачених Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності” і цим Статутом.
Одержувати на пільгових умовах путівки на санаторно-курортне лікування та відпочинок, отримувати з профспілкового бюджету грошову допомогу на оздоровлення, відвідування хворих, виплати з нагоди професійних свят чи днів народження, грошове заохочення за профспілкову роботу, відшкодування коштів, затрачених на придбання ліків, оплату юридичних послуг, користуватися разом з членами сім’ї культурно-спортивними закладами Профспілки.
На сприяння в перекваліфікації і працевлаштуванні при безробітті.
На участь у підготовці, укладенні колективного договору (угоди) та контролі за його виконанням.

17. Члени Профспілки зобов’язані:

Визнавати і виконувати Статут Профспілки.
Регулярно сплачувати членські внески.
Особисто брати участь у діяльності однієї з первинних профспілкових організацій.
Виконувати рішення профспілкових органів.
Не допускати дій, що наносять збитки профспілковій організації, перешкоджають досягненню мети і виконанню завдань Профспілки, порушують єдність Профспілки, вносять розкол в її ряди.
Дотримуватись умов колективного договору (угоди).
18. Член профспілки за порушення вимог Статуту, в т.ч. несплату членських внесків без поважних причин протягом 3 місяців, може бути виключений з Профспілки.

85. Щомісячні членські внески для осіб, що навчаються, встановлюються в розмірі не менше 1% від стипендії за рішенням первинної профспілкової організації.
Члени профспілки – … студенти, які не отримують стипендію … сплачують внески в розмірі 1% мінімальної ..стипендії, мінімальної заробітної плати.

87. Кошти, що надходять від членських профвнесків та інших джерел, і кошти, які відраховуються профспілковим органам, витрачаються згідно з кошторисом, затвердженим зборами, конференцією або виборним профспілковим органом.

Вам також має сподобатись...