Житлово-побутова робота

Положення про Координаційну раду гуртожитку НТУУ “КПІ”

Додаток № 2
до наказу № 1-157 від 06 грудня 2005 року
«Затверджую»
Ректор НТУУ «КПІ»
05 грудня 2005 р.
М. З. Згуровський
ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду гуртожитку НТУУ “КПІ”
1. Загальні положення
1.1 Координаційна рада гуртожитку університету (далі — Координаційна рада) — це постійно діючий колегіальний орган управління гуртожитком студмістечка.
1.2 Метою діяльності Координаційних рад є координація дій директорів інститутів, деканів факультетів (керівників майнових комплексів), працівників студмістечка, представників студентських самоврядних організацій, які направлені на утримання в належному технічному стані гуртожитків, організацію їх експлуатації та вирішення інших завдань, передбачених цим Положенням.
1.3 Координаційні ради функціонують у кожному гуртожитку НТУУ “КПІ«, крім сімейних студентських гуртожитків.
1.4 Координаційні ради тісно співпрацюють з посадовими особами університету та студмістечка, структурними підрозділами університету, профспілковим комітетом студентів, студентською радою студмістечка, студентською радою університету.
2. Завдання Координаційної ради
2.1 Основними завданнями Координаційної ради є:
2.1.1 організація поселення і проживання студентів у гуртожитку;
2.1.2 створення та підтримання належних умов для проживання, відпочинку і навчання в гуртожитку;
2.1.3 виявлення та усунення причин, які перешкоджають створенню належних умов для проживання, відпочинку і навчання студентів;
2.1.4 забезпечення безпечних умов проживання та санітарного стану в гуртожитках і на прилеглій до них території;
2.1.5 участь у формуванні штатів гуртожитків;
2.1.6 контроль за діяльністю працівників гуртожитків;
2.1.7 забезпечення своєчасної оплати за проживання в гуртожитках;
2.1.8 спільне планування ремонтно-будівельних робіт, необхідних для функціонування гуртожитку, а також придбання м’якого інвентарю, меблів і обладнання для гуртожитків у межах затверджених кошторисів;
2.1.9 організація виховної, культурної і спортивно-масової роботу зі студентами;
2.1.10 вдосконалення перепускного режиму в гуртожитках;
2.1.11 вдосконалення організації харчування в гуртожитках;
2.1.12 контроль за дотриманням студентами громадського порядку, Правил внутрішнього розпорядку в НТУУ «КПІ», Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ»;
2.1.13 сприяння роботі студентської ради гуртожитку в організації студентського самоврядування в гуртожитку;
2.1.14 організація забезпечення збереження і розвитку матеріальної бази гуртожитку, раціонального споживання тепло-, водо- та енергоресурсів;
2.1.15 забезпечення ефективного використання площ гуртожитків;
2.1.16 розгляд пропозицій студентів щодо вдосконалення роботи гуртожитків;
2.1.17 підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи гуртожитків для адміністрації університету та студмістечка.
3. Повноваження Координаційної ради
3.1 Координаційна рада має право:
3.1.1 вносити пропозиції, подавати клопотання, про прийом на роботу, звільнення з роботи, строків надання відпусток, встановлення надбавок і доплат за рахунок спеціального фонду та інші форми заохочення, а також про накладання стягнень на працівників гуртожитків;
3.1.2 запрошувати (вимагати присутності) посадових осіб, керівників підрозділів університету, на свої(-їх) засіданнях, у тому числі заслуховувати їх звіти;
3.1.3 надавати адміністрації університету рекомендації щодо ефективного розподілу місць у гуртожитку між факультетами (інститутами);
3.1.4 надавати пропозиції щодо компактного поселення в гуртожитку студентів одного факультету (інституту);
3.1.5 здійснювати організацію поселення студентів у гуртожитках;
3.1.6 подавати пропозиції щодо проведення ремонтних робіт, формування кошторисів на придбання м’якого інвентарю, меблів і обладнання для гуртожитків;
3.1.7 розробляти та подавати на затвердження адміністрації університету перспективних планів проведення ремонтних робіт у гуртожитку;
3.1.8 організовувати разом зі студентською радою гуртожитку виконання ремонтних робіт у гуртожитку силами студентів даного гуртожитку і відповідних факультетів, інститутів;
3.1.9 брати участь у розподілі та раціональному використанні коштів, які одержані від сплати за проживання в гуртожитку, шляхом подання відповідних пропозицій;
3.1.10 подавати пропозиції щодо залучення додаткових джерел фінансування, у тому числі коштів факультетів, інститутів, спонсорів, з метою покращення умов проживання в гуртожитках;
3.1.11 вживати адекватні заходи впливу на порушників та здійснювати комплексну профілактику правопорушень;
3.1.12 спільно з дирекцією студмістечка визначати функціональні обов’язки працівників гуртожитків, облік та організацію їх роботи;
3.1.13 розглядати на своєму засіданні звернення студентів, які проживають у гуртожитку, та заслуховувати звіти посадових осіб гуртожитку;
3.1.14 подавати пропозиції, спрямовані на покращення умов проживання студентів та зберігання майна;
3.1.15 спільно з адміністрацією студмістечка здійснювати заходи, спрямовані на поліпшення умов проживання в гуртожитку, навчання, побуту, культурного розвитку, відпочинку студентів у гуртожитку та студмістечку в цілому;
3.1.16 вносити пропозиції щодо більш ефективного використання факультетами (інститутами) закріплених за ними площ;
3.1.17 вимагати від мешканців гуртожитку дотримання Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», громадського порядку та Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитках студмістечка НТУУ «КПІ»;
4. Склад Координаційної ради та особливості роботи
4.1.1 До складу Координаційної ради за посадами обов’язково входять: декани факультетів (директори інститутів), їх заступники із соціальних питань (або з навчально-виховної роботи), завідувач гуртожитком, голови профбюро факультетів (інститутів), студради факультету (інституту) та студентської Ради гуртожитку. Членами ради можуть бути інші особи, які мають відношення до проживання студентів у гуртожитку (за рішенням ради). Склад координаційної ради гуртожитку затверджується головою координаційної ради.
4.1.2 Координаційну раду очолює голова. Голову призначає ректор з числа деканів факультетів, директорів інституту, студенти яких проживають у відповідному гуртожитку. Голова координаційної ради організує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на раду завдань.
4.1.3 Координаційна рада обирає за поданням голови заступника та секретаря.
4.1.4 Формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
4.1.5 Рішення про проведення засідання приймає голова ради.
4.1.6 Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу членів. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. За однакової кількості голосів у результаті голосування голос голови ради є вирішальним.
4.1.7 Засідання Координаційної ради оформляється протоколом, який підписується головою ради (в разі відсутності голови ради — його заступником) і секретарем.
4.1.8 Рішення Координаційної ради та розпорядження голови Координаційної ради в межах повноважень, визначених цим Положенням, мають обов’язковий характер виключно для студентів та співробітників, які проживають чи працюють в гуртожитку, а також інших осіб, які знаходяться на законних підставах у гуртожитку, і повинні відповідати внутрішнім нормативно-правовим актам НТУУ “КПІ” та чинному законодавству.
5. Додаткові умови
5.1.1 Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються ректором.
5.1.2 Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційних рад покладається на факультети, інститути університету.
5.1.3 Контроль за діяльністю Координаційних рад здійснює проректор з науково-педагогічної роботи (навчально-виховна робота) та проректора з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).

Вам також має сподобатись...