Житлово-побутова робота

Положення про Координаційну раду навчального корпусу НТУУ “КПІ”

Додаток № 1
до наказу № 1-157 від 06 грудня 2005 року
«Затверджую»
Ректор НТУУ «КПІ»
05 грудня 2005 р.
М. З. Згуровський
Положення
про Координаційну раду навчального корпусу НТУУ “КПІ”
1. Загальні положення
1.1 Координаційна рада навчального корпусу університету (далі — Координаційна рада) — це постійно діючий колегіальний орган управління навчальним корпусом НТУУ “КПІ”.
1.2 Метою діяльності Координаційної ради є координація дій керівників підрозділів, майнові комплекси яких розташовані в навчальному корпусі, та працівників адміністративно-господарських служб, що направлені на утримання в належному технічному стані навчальних корпусів, організацію їх експлуатації та вирішення інших завдань, передбачених цим Положенням.
1.3 Координаційні ради функціонують у кожному навчальному корпусі НТУУ “КПІ«.
1.4 Координаційні ради тісно співпрацюють з посадовими особами університету та адміністративно-господарською частиною, структурними підрозділами університету, профспілковим комітетом студентів, студентською радою університету.
2. Завдання Координаційної ради
2.1 Основними завданнями Координаційної ради є:
2.1.1 організація навчання студентів у навчальних корпусах;
2.1.2 організація забезпечення збереження і розвитку матеріальної бази навчального корпусу, раціонального споживання тепло-, водо- та енергоресурсів;
2.1.3 створення та підтримання належних умов для навчання, наукової та дослідної роботи;
2.1.4 виявлення та усунення причин, які перешкоджають створенню належних умов для навчання, наукової та дослідної роботи;
2.1.5 забезпечення нормальних безпечних умов роботи та навчання, санітарного стану у навчальних корпусах та на прилеглій до них території;
2.1.6 забезпечення дотримання правил пожежної безпеки;
2.1.7 участь у формуванні штатів навчальних корпусів;
2.1.8 сприяння технічним службам університету в утриманні навчального корпусу в належному технічному та санітарному стані;
2.1.9 контроль за діяльністю працівників навчальних корпусів;
2.1.10 спільне планування ремонтно-будівельних робіт, необхідних для функціонування навчальних корпусів, а також придбання інвентарю, меблів і обладнання для навчальних корпусів у межах затверджених кошторисів;
2.1.11 сприяння організації виховної роботу зі студентами на факультетах, інститутах;
2.1.12 вдосконалення перепускного режиму в навчальних корпусах;
2.1.13 підтримання належного громадського порядку;
2.1.14 контроль за дотриманням працівниками та студентами громадського порядку, Правил внутрішнього розпорядку в НТУУ «КПІ»;
2.1.15 вдосконалення організації харчування в навчальних корпусах;
2.1.16 сприяння роботі студентських рад факультетів, інститутів в організації студентського самоврядування;
2.1.17 забезпечення ефективного використання площ навчального корпусу;
2.1.18 розгляд пропозицій працівників, студентів щодо вдосконалення роботи навчального корпусу;
2.1.19 підготовка пропозицій щодо вдосконалення роботи навчального корпусу для адміністрації університету.
3. Повноваження Координаційної ради
3.1 Координаційна рада має право:
3.1.1 вносити пропозиції, подавати клопотання, про прийом на роботу, звільнення з роботи, строків надання відпусток, встановлення надбавок і доплат за рахунок спеціального фонду та інші форми заохочення, а також про накладання стягнень на працівників адміністративно-господарських служб навчального корпусу;
3.1.2 запрошувати (вимагати присутності) посадових осіб, керівників підрозділів університету, на свої(-їх) засіданнях, у тому числі заслуховувати їх звіти;
3.1.3 надавати адміністрації університету рекомендації щодо ефективного використання площ;
3.1.4 надавати пропозиції щодо компактного розташування підрозділів;
3.1.5 подавати пропозиції щодо проведення ремонтних робіт, формування кошторисів на придбання інвентарю, меблів і обладнання для навчальних аудиторій та корпусів;
3.1.6 розробляти та подавати на затвердження адміністрації університету перспективні плани проведення ремонтних робіт у навчальних корпусах;
3.1.7 сприяти організації разом зі студентськими радами факультетів, інститутів виконанню ремонтних робіт у навчальних корпусах силами студентів даного навчального корпусу;
3.1.8 подавати пропозиції щодо залучення додаткових джерел фінансування, у тому числі коштів факультетів, інститутів, спонсорів, з метою покращення роботи навчальних корпусів;
3.1.9 вживати адекватні заходи впливу на порушників та здійснювати комплексну профілактику правопорушень;
3.1.10 спільно з керівниками адміністративно-господарських служб визначити функціональні обов’язки осіб, які здійснюють обслуговувати навчального корпусу, облік та організацію їх роботи;
3.1.11 розглядати на своєму засіданні звернення працівників, студентів, які навчаються у корпусі, та заслуховувати звіти посадових осіб за відповідними напрямами роботи;
3.1.12 подавати пропозиції, спрямовані на покращення умов роботи навчальних корпусів та зберігання майна;
3.1.13 вимагати від працівників, та осіб, що навчаються, дотримання Правил внутрішнього розпорядку НТУУ «КПІ», громадського порядку, дотримання правил пожежної безпеки, санітарії, екології тощо.
4. Склад Координаційної ради та особливості роботи
4.1.1 До складу Координаційної ради за посадами обов’язково входять: декани факультетів (директори інститутів), завідувачі лабораторій факультетів, інститутів, голови профбюро факультетів (інститутів) та студради факультету (інституту). Членами ради можуть бути інші особи, які мають відношення до роботи навчального корпусу (за рішенням ради). Склад координаційної ради затверджується головою координаційної ради.
4.1.2 Координаційну раду очолює голова. Голову призначає ректор з числа деканів факультетів, директорів інститутів, майнові комплекси яких розташовані у відповідному навчальному корпусі. Голова координаційної ради організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на раду завдань.
4.1.3 Координаційна рада обирає за поданням голови заступника та секретаря.
4.1.4 Формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.
4.1.5 Рішення про проведення засідання приймає голова ради.
4.1.6 Засідання вважається правомочним, якщо на ньому присутні не менше 2/3 складу членів. Рішення Координаційної ради приймається простою більшістю голосів членів ради, присутніх на засіданні. За однакової кількості голосів у результаті голосування голос голови ради є вирішальним.
4.1.7 Засідання Координаційної ради оформляється протоколом, який підписується головою ради (в разі відсутності голови ради — його заступником) і секретарем.
4.1.8 Рішення Координаційної ради та розпорядження голови Координаційної ради в межах повноважень, визначених цим Положенням, мають обов’язковий характер виключно для працівників та студенів, які працюють чи навчаються, а також інших осіб, які знаходяться на законних підставах у навчальному корпусі, і повинні відповідати внутрішнім нормативно-правовим актам НТУУ “КПІ” та чинному законодавству.
5. Додаткові умови
5.1.1 Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються ректором.
5.1.2 Організаційно-технічне забезпечення роботи Координаційних рад покладається на факультети, інститути університету.
5.1.3 Контроль за діяльністю Координаційних рад здійснює перший проректор та проректор з науково-педагогічної роботи (адміністративно-господарська робота та розвиток матеріально-технічної бази).

Вам також має сподобатись...