Житлово-побутова робота

Наказ “Про перерозподіл функцій управління студентськими гуртожитками університету між дирекцією студмістечка та керівниками факультетів, інститутів”

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»

Наказ № 1-114
Про перерозподіл функцій управління студентськими гуртожитками університету
між дирекцією студмістечка та керівниками факультетів, інститутів.

м. Київ 25 липня 2003 р.

З метою покращення умов проживання студентів і аспірантів в гуртожитках університету, забезпечення нерозривності навчально-виховної роботи в навчальний і поза навчальний час, підвищення відповідальності керівництва факультетів, інститутів за стан матеріально-технічної бази гуртожитків, за безпосередній контроль поселення студентів і за дотримання студентами Правил внутрішнього розпорядку, а також для підвищення ефективності використання коштів, отриманих за проживання в гуртожитках, з максимальним урахуванням потреб кожного конкретного гуртожитку та студмістечка в цілому.

Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Положення про структуру управління та експлуатації гуртожитків НТУУ «КПІ».

2. Проректорові з навчальної роботи Варламову Г.Б.:

2.1. Забезпечити проведення організаційних заходів щодо впровадження нової структури управління гуртожитками університету до 1 вересня 2003 року.

2.2. Взяти під особистий контроль призначення відповідальних осіб від факультетів, інститутів по роботі в гуртожитках.

2.3. Затвердити новий штатний розклад студмістечка НТУУ «КПІ» до 1 серпня 2003 року.

3. Начальнику УЕФ Суботіній Л.Г.:

3.1. В строк до 1 серпня 2003 року внести відповідні зміни до штатного розкладу університету.

3.2. Забезпечити облік нарахування, розподілу та використання коштів за проживання в гуртожитках відповідно до нової структури.

4. Директорові студмістечка Петкевичу О.П.

4.1. В строк до 1 серпня 2003 року організувати роботу структурних підрозділів студмістечка відповідно до нової структури.

4.2. Забезпечити постійне своєчасне обстеження технічного стану гуртожитків.

5. Директорам інститутів, деканам факультетів:

5.1. Провести перегляд службових обов’язків працівників своїх підрозділів з урахуванням вимог нової структури управління гуртожитками.

5.2. Забезпечити постійний особистий контроль за дотриманням вимог нової структури в гуртожитках, закріплених за інститутами та факультетами.

6. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з навчальної роботи Варламова Г.Б.

Ректор М.З. Згуровський

«Затверджую»
Ректор НТУУ «КПІ»
М.З. Згуровський
25 липня 20003 р.

Положення
про структуру управління та експлуатації
гуртожитків НТУУ «КПІ».

  1. Загальні положення.

1.1. Дане положення визначає організаційні, правові та економічні принципи управління та експлуатації гуртожитків університету.

1.2. Головним завданням нової структури є вдосконалення існуючої системи управління та експлуатації гуртожитків для покращення умов проживання в них, зміцнення та розвитку матеріально — технічної бази студмістечка.

1.3. Положення розроблено на базі законодавчих і нормативних актів, що обумовлюють проживання в гуртожитках вищих навчальних закладів, та статуту НТУУ «КПІ».

  1. Структура управління та експлуатації гуртожитків.

2.1. Структура управління та експлуатації гуртожитків передбачає розподіл між студмістечком та факультетами, інститутами функцій управління, експлуатації та відповідальності щодо гуртожитків і включає:

— формування та затвердження штатів гуртожитків;

— порядок управління персоналом гуртожитків;

— організацію функціонування гуртожитків за їх призначенням;

— здійснення експлуатації гуртожитків і проведення в них поточних та капітальних ремонтів;

— матеріальне та фінансово — господарське забезпечення гуртожитків.

2.2. Гуртожитки університету є структурними підрозділами студмістечка.

2.3. Управління та експлуатація студентських гуртожитків, які мають статус сімейних, здійснюються дирекцією студмістечка.

2.4. Управління та експлуатація студентських гуртожитків для одинаків здійснюються дирекцією студмістечка, координаційними радами гуртожитків та керівництвом факультетів, інститутів відповідно до функцій, визначених цим Положенням.

2.5. На координаційні ради гуртожитків, керівництво факультетів та інститутів покладаються:

— відповідальність за стан та ефективність роботи щодо створення та підтримання в гуртожитках належних умов для проживання, відпочинку і навчання;

— формування штатів гуртожитків та подання їх на затвердження директору студмістечка;

— адміністративно-оперативне управління персоналом гуртожитків;

— подання клопотань про прийом на роботу, звільнення з роботи, надання відпусток, встановлення надбавок і доплат за рахунок спеціального фонду, заохочення та накладання стягнень на працівників гуртожитків;

— визначення функціональних обов”язків працівників гуртожитків, облік та організація їх роботи;

— забезпечення безпечних умов проживання та належного санітарного стану в гуртожитках і на закріпленій території;

— формування списків та організація розселення студентів в гуртожитках;

— забезпечення своєчасної оплати проживання в гуртожитках;

— разом зі студентськими радами гуртожитків складання планів проведення ремонтних робіт та узгодження їх з дирекцією студмістечка;

— організація ремонтів, придбання м’якого інвентарю, меблів і обладнання для гуртожитків в межах коштів, що є на субрахунку відповідного гуртожитку, або за рахунок відповідних факультетів, інститутів чи з інших джерел фінансування;

— залучення встановленим порядком позабюджетних коштів, в тому числі партнерів і спонсорів, з метою покращення умов проживання в гуртожитках;

— організація харчування в гуртожитках;

— виховна, культурна і спортивно — масова робота зі студентами в поза навчальний час;

— забезпечення перепускного режиму в гуртожитках;

— постійний контроль за дотриманням студентами Правил внутрішнього розпорядку та вжиття заходів впливу на порушників;

— мобілізація студентів на збереження і розвиток матеріальної бази гуртожитків, раціональне споживання паливно — енергетичних ресурсів і води;

— забезпечення ефективного використання площ гуртожитків.

2.6. На дирекцію студмістечка покладаються:

— відповідальність за дотримання діючих норм і правил щодо функціонування студентських гуртожитків;

— адміністративне управління персоналом гуртожитків;

— загальна організація функціонування гуртожитків за їх призначенням, в тому числі поселення, прання білизни, дератизація, дезінфекція, утилізація побутових відходів, обслуговування ліфтів, зовнішніх мереж водо -, тепло -, електро -, газопостачання, паспортний режим;

— бухгалтерське обслуговування гуртожитків, централізоване отримання плати за користування гуртожитками, сплати передбачених законодавством податків, перерахування отриманих комунальних платежів, облік надходжень коштів та їх витрат в цілому по студмістечку, і в розрізі окремих гуртожитків, забезпечення обліку і звітності, відповідальність за цільове використання коштів;

— технічний нагляд за будівлями і зовнішніми інженерними мережами, контроль за станом та експлуатацією гуртожитків, своєчасне вжиття заходів щодо недопущення аварійних ситуацій та нещасних випадків, організація та проведення ремонтно-відновлювальних робіт на зовнішніх інженерних мережах;

— на підставі даних інженерних служб та планів координаційних рад гуртожитків формування зведеного плану проведення капітального та поточного ремонтів будівель, приміщень, обладнання, інженерних мереж та ліфтового господарства;

— забезпечення безперебійної роботи централізованої аварійно — диспетчерської дільниці та відділення експлуатації;

— участь разом зі студентським профкомом, студентською радою студмістечка і факультетами, інститутами в розподілі місць проживання на навчальний рік;

— ведення обліку та звітності щодо використання місць проживання;

— здійснення технічного нагляду за ремонтними роботами, що ведуться сторонніми організаціями, студентськими загонами в гуртожитках та на території студмістечка.

2.7. Кошти, які надходять від проживання в гуртожитках, обліковуються на рахунку студмістечка та на субрахунках гуртожитків.

2.8. Кошти з рахунку студмістечка використовуються згідно з кошторисом на загальні потреби студмістечка.

2.9. Кошти з субрахунків гуртожитків за поданням голів Координаційних рад (деканів факультетів, директорів інститутів) використовуються згідно з кошторисом.

2.10. Надходження коштів за проживання в гуртожитках розподіляється згідно з затвердженої ректором калькуляції (Додаток).

  1. Контроль за дотриманням вимог даного Положення здійснюють:

Від адміністрації університету:

— проректор з навчальної роботи.

Від студмістечка:

— заступник проректора — директор студмістечка;

Від факультетів, інститутів:

— декани, директори та голови координаційних рад гуртожитків.

Проректор з навчальної роботи Г.Б. Варламов

Начальник УЕФ, гол. Бухгалтер Л.Г. Суботіна

Директор студмістечка О.П. Петкевич

Вам також має сподобатись...