Профспілкові документи

Постанова ІХ Київської міської міжспілкової конференції профспілок 20 грудня 2005 року.

ПОСТАНОВА
ІХ Київської міської міжспілкової
конференції профспілок
м. Київ 20 грудня 2005 р.
Про роботу Київської міської ради профспілок
За період з грудня 2000 р. по грудень 2005 р. та основні напрямки її подальшої діяльності.
IX Київська мicькa міжспілкова конференція профспілок відмічає, що Київська мicькa рада профспілок, керуючись Конституцією України, Законом України "Про професійні спілки, їx права та гapaнтії діяльності", Кодексом законів про працю України, іншими нормативно-правовими актами, здійснювала представництво та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок в органах державної влади, місцевого самоврядування, судах, у відносинах з роботодавцями.
Усвідомлюючи важливість соціального діалогу для вирішення соціально-економічних проблем та трудових конфліктів, міська рада профспілок сприяла активiзацii співпраці i новим формам взаємодії з об’єднаннями роботодавців та владними структурами. Щорічно укладалася Регіональна угода. Практикою стали спiльнi засідання Стopiн Угоди по контролю за виконанням зобов’язань. Представники мiськпрофради брали участь у заходах Колегії, управлінь, комісій Micької держадмiнiстрацii, засiданнях ради директорів м. Києва. В мiськпрофрадi систематично проводились робочі наради, семінари за участю керівників управлінь КМДА, представників районних у м. Києві держадмiнiстрацiй та міських організацій роботодавців.
Завдяки спільним діям Сторін Регіональної угоди підвищилась роль колективних договорів у розв’язанні гострих трудових i соціально-побутових питань. Охоплення працюючих колективними договорами на підприємствах, в організаціях . та установах мicтa, де діють членські органiзaцii мiськпрофради, складає понад 95 відсотків. Більше тисячі підприємств через колективні договори надають різні трудові та соціально-побутові пільги ветеранам праці, жінкам, що виховують дітей, інвалідам, пенсіонерам.
Позитивний розвиток соціального партнерства сприяв досягненню високих показників роботи господарського комплексу мicтa. Обсяги реалiзацii промислової продукції наблизилися до 1500 млн. грн. на місяць. Середньомісячна зарплата в мicтi за 9 місяців 2005 року підвищилась у порівнянні з відповідним періодом 2001 року в 2,35 рази та складає 1239 грн. За звітний період створено понад 167,4 тис. нових робочих місць, рівень безробіття знизився до 0,37 відсотка.
У звітному періоді значно зросла кiлькiстъ малих підприємств, тому рушенням пpезидii мiськnpофради створена комісія з питань спiвnpaцi з суб’єктами малого підприємства, дiяльнiстъ якої спрямована на подальший розвиток соціально-правових відносин у сфері малого i приватного підприємництва..
Велика робота проводилась по погашенню боргів з виплати зарплати. Щомісячно аналізувалися статистичні дані з цього питання. Мiськпpофрада, міські галузеві профспілки неодноразово звертались з вимогами до відповідних Міністерств, прокуратури, суду, iнiцiювали проведення зборів акціонерів та звільнення роботодавцiв-боржникiв. Спальна праця з Головним управлінням праці i зайнятості КМДА щодо лiквiдацii заборгованості по зарплаті сприяла скороченню боргів у 18 разів.
Активізувалась діяльність міської ради npофспiлок, її членських організацій з правового захисту киян. З цією метою укладено Угоди про спільну працю з Територіальною державною інспекцією праці, з Головним управлінням пенсійного фонду України у м. Києві, проводились спiльнi консультації, перевірки, семінари.
За звітний період правовими інспекторами праці проведено більше 2-х тисяч перевірок стану додержання трудового законодавства на підприємствах, в організаціях, установах мicтa, в т.ч. більше 100 спільно із Державною інспекцією пpaцi. Профспілковою адвокатурою прийнято понад 40 тисяч громадян, ще 40 тисяч киян отримали безкоштовні консультації у фахівців управлінь мiськпрофради.
Мiськпрофрада використовувала притаманні профспілкам форми i методи впливу на прийняття законів України, яких вимагає життя, та вдосконалення чинних. Через ФПУ, державні органи влади, народних депутатів України від мicтa Києва подано майже 600 пропозицій до 26 проектів та діючих законів.
Мiськпрофрада займала активну i принципову позицію в опрацюванні проекту Трудового кодексу України.
На вимогу профспілок прийнято 3акони України:
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасності виплати заробітної плати" від 21 жовтня 2004 року .N2103-IV;
"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 18 листопада 2004 року N2190- IV, згідно з яким з 1 січня 2006 року до мінімальної заробітної плати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати;
"Про внесення змін до cтaттi 31 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" від 31 травня 2005 року N2597- IV.
Щорічно мiськпрофрадою вносилися пропозиції до проектів Програми соціально-економічного розвитку м. Києва, бюджету м. Києва, програм зайнятості населення та "Турбота" .
Технічна інспекція пpацi мicькпpофради та галузевих профспілок посилила контроль за станом охорони пpaцi. З цією метою проведено близько 100 комплексних перевірок, під час яких надана практична допомога профкомам підприємств, організацій, установ мicтa.
Конструктивна співпраця міської ради профспілок з міською держадмiнiстрaцією сприяла повному погашенню боргів житла членам добровільних товариств по будівництву житла неплатоспроможних підприємств; частковому погашенню боргів житла працівникам житлово-комунального господарства мicтa; збільшенню будівництво житла по програмі 50×50.
При фінансовій пiдтpимцi із міського бюджету профспілки мicтa щорічно збільшували показники оздоровлення дітей, організовували дитячі Новорічні та Різдвяні свята, брали участь у міських святкових та культурних заходах.
Профспілки мicтa зберегли свої спортивно-оздоровчі бази та спортивні школи. Учні спортивних шкіл товариства профспілок у складі збірної команди столиці брали участь в Олiмпiйсъких iгpax, Всеукраїнських спортивних iгpax, чемпіонатах та першостях Свiтy i Європи.
Мiськпрофрадою приділялася велика увага навчанню профспілкового активу. Проводилися цільові наради, семінари, підготовлено на допомогу профспілковим комітатам 280 iнформaцiйних, методичних рекомендацій, коментарів до окремих законів України, збірників законодавчо-нормативних актів соціально-економічної та правової тематики.
Проте, позитивні зрушення у вирішенні найважливіших соціально-економічних проблем не призвели до достатніх якісних змін життєвого рівня людей праці. Багато промислових підприємств мicтa знизили обсяги виробництва, легка промисловість в критичному станi, продовжується перекупка акцій промислових підприємств, переділ власності. Чинне законодавство не сприяє розвитку вітчизняного виробництва. Промислові підприємства мicтa, в т.ч. підприємства УТОГ i УТОС, практично не отримують міських замовлень на виготовлення продукції для господарського комплексу мicтa. Повільно вирішується питання забезпечення підприємств кваліфікованими робітничими та інженерними кадрами. Податкова політика не сприяє розв’язанню цих проблем.
Призупинення дії ряду соціальних законів України, низький piвeнь діючих соціальних стандартiв, відповідно, утворюють недостатній рівень оплати праці працівників бюджетних установ та трудових пенсій. Підвищення зарплати та пенсій практично не компенсує стрімкий piст роздрібних цін на основні продукти харчування.
IX Київська Мicькa міжспілкова конференція npофспiлок
постановляє:
1. Роботу Київської Міської ради npофспiлок за звітний період з 2001 по 2005 роки визнати задовільною.
2. Звіт ревізійної Комісії мiськпрофради затвердити.
3. 3 метою забезпечення реального захисту прав та iнтepeciв працюючих — членів npофспiлок, підвищення їx життєвого рівня вважати основним напрямком діяльності мiськпpофради подальше удосконалення системи трудових відносин між працівниками, роботодавцями, державними органами виконавчої влади, що виступають сторонами соціального партнерства.
Через колективні переговори, укладання колективних договорів, угод домагатися:
3.1. Подальшого розвитку вітчизняного виробництва шляхом здійснення спільних дій щодо його підтримки. Розширення участі npофспiлок в управлiннi підприємством.
3.2. Повної продуктивної зайнятocтi киян. Працевлаштування кожного члена пpoфспiлок, який може i бажає працювати.
3.3. Створення системи професійної підготовки робітничих кaдpiв та фaxiвцiв для галузей економіки мicтa, забезпечення ix конкурентоспроможності в умовах глобалiзaцii i відкритості ринку праці.
3.4. Створення належних умов праці для гідної оплати пpацi як основи зростання добробуту населення шляхом створення нових високооплачуваних робочих місць в кiлькоcтi не менше, ніж визначено Указом Президента України від 11 липня 2005 року.
3.5. Регулярного проведення моніторингу дотримання законодавства про оплату праці, посилення вимогливості до роботодавців щодо своєчасності виплати зарплати, підвищення її рівня до європейських cтандapтiв, недопущення заборгованості.
3.6. Збільшення витрат для вирішення соціальних проблем, покращення умов i безпеки пpaцi.
3.7. Фінансування установ охорони здоров’я, освіти, культури у розмірах, що потребує ix надійне функціонування.
3.8. Формування проектів бюджету м. Києва, програм соціально-економічного розвитку, зайнятості населення мicтa, фінансових планів підприємств за участю npофспiлок та здійснення ними контролю за їx виконанням.
3.9. Забезпечення обов’язковості укладення колективних договорів на ycix підприємствах незалежно від форм власності.
3.10. В разі приєднання України до СОТ недопущення зростання чисельності безробітних, руйнації соціального захисту та порушення прав людини, поширення бідності.
4. Через ФПУ, народних депутатів України від м. Києва спільно з міськими галузевими профспілками домагатися від Верховної! Ради України, Кабінету Miніcтpiв України:
4.1. Cyттєвoгo підвищення рівня та якості життя громадин, ліквідації бідності.
4.2. Підвищення розмірів державних соціальних гарантій до більш високого європейського рівня. З цією метою впровадити в дію нову методологію визначення реального прожиткового мінімуму, який повинен враховувати утримання працюючим непрацездатних членів сім’ї, витрати на сплату податку з доходу фізичної особи, платні послуги охорони здоров’я, освіти.
4.3. Встановлення у законодавчому порядку мінімальної зарплати не нижче рівня державного соціального стандарту — прожиткового мінімуму. Регулярного перегляду її розміру на підставі зростання цін та тарифів.
4.4. Розрахунку індексу споживчих цін тільки по товарах та послугах першої необхідності, виключаючи дорогі, що не є предметом першої необхідності.
4.5. Скасування податку на додану вартість з продажу продуктів харчування у роздрібній торгівлі.
4.6. Удосконалення системи надання та збільшення розмірів соціальної допомоги вразливим верствам населення: пенсіонерам, інвалідам, ветеранам: війни i праці, сім’ям з дітьми. Введення єдиних умов нарахування пенсій громадянам, в тому числі для державних службовців.
4.7. Надання права профспілкам призупиняти будь-які управлінські рішення, що порушують права трудящих.
5. Посилити контроль за додержанням законодавства про працю на підприємствах, в організаціях, установах мicтa. Продовжити практику обговорення проектів законів України за участю фахівців підприємств на їx вiдповiднiсть Конституції України.
6. Посилити контроль за забезпеченням фінансування охорони праці, повести рішучу боротьбу з приховуванням від розслідування виробничих травм. Розглянути питання щодо фінансування штатних одиниць технічних інспекторів праці.
7. Сприяти вирішенню житлових проблем працюючих та членів їx сімей, в т.ч. шляхом погашення боргів минулих poків працівникам житлово-комунальних підприємств, розробки плану будівництва житла по пporpaмi 50×50 для працівників бюджетних галузей економіки мicтa, збільшення обсягів будівництва соціального житла.
8. Ефективніше використовувати спортивно-оздоровчі бази, оздоровницi для оздоровлення трудящих та членів їx сімей.
9. Організовувати навчання профспілкових працівників та активістів; забезпечувати надання методичної, консультативної та правової допомоги членам профспілок.
10. Посилити інформаційну роботу, в першу чергу щодо висвітлення діяльності профспілок мicтa.
Делегати звертаються до первинних профспілкових організацій, їх профспілкових комітетів повніше використовувати права i обов’язки, нaдaнi Законом України "Про професійні спілки, їх права та гapaнтії дiяльноcтi" з метою соціально-економічного захисту членів профспілок, посилення мотивації профспiлковоro членства, залучення до профспілок працівників нових структур ycix форм власності.
Делегати закликають активніше використовувати колективні договори як засоби поєднання зусиль трудящих i роботодавців, спрямованих на стабiлiзацiю виробництва, поліпшення благополуччя киян.
ОБ"ЄДНАЙМОСЯ ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ ТА IНТEPECIВ ТРУДЯЩИХ!

Вам також має сподобатись...